ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

  Не забравяйте да прочетете внимателно следните Общи Условия на CENTILI („Условия“ или „Споразумение“), тъй като те определят вашите права и задължения, когато се регистрирате, или по някакъв начин се ангажирайте със CENTILI за доставка на електронно цифрово съдържание през платформата CENTILI, независимо дали CENTILI е включен във веригата за доставки или просто действа като доставчик на платформа CENTILI. 

  Сключвайки бизнес сътрудничество със CENTILI (както е дефинирано по-долу), вие се съгласявате, че сте прочели Условията и че напълно разбирате и сте обвързани с тези Условия. 

  Без да ограничава горното, CENTILI може по свое усмотрение да поиска от вас да приемете някое или всички условия, когато за първи път CENTILI установите бизнес сътрудничество със CENTILI. 

  Ако не искате да бъдете обвързани с условията, не трябва да се регистрирате или да използвате услугата CENTILI или да се ангажирате със CENTILI в процеса на доставка на EDC чрез платформата CENTILI. 

  Ако сте сключили писмен договор с нас, вие също ще бъдете обвързани от тези Условия. Въпреки това, доколкото има конфликт между писмения договор и тези Условия, писменият договор ще има превес. 

   

  1. Страни 

  1.1. Това споразумение за бизнес сътрудничество (наричано по-долу "Споразумението") е между Вас ("Вие") и CENTILI Limited, чийто седалище е на ул. Jermyn 86, ет. 5, Лондон SW1 Y6AW, Обединеното кралство ("CENTILI"). 

  2. Речник 

  2.1. В това Споразумение: 

   

  „Бизнес сътрудничество“ означава ангажиране със CENTILI за предоставяне на услуги на CENTILI или снабдяване на CENTILI с EDC за по-нататъшно снабдяване на този EDC чрез платформата CENTILI на трети страни чрез мрежови оператори или CENTILI партньори. 

  „CENTILI data“ означава данни, които се предоставят или генерират в хода на бизнес дейностите на CENTILI; 

  „Партньор на CENTILI“ означава всяка трета страна, която сътрудничи със CENTILI в процеса на по-нататъшно снабдяване с EDC, с изключение на мрежовите оператори; 

  „Права на CENTILI“ означава всички права върху интелектуална собственост, притежавани или лицензирани на CENTILI преди или след датата на започване, включително, но не само тези права на интелектуална собственост, участващи във всеки аспект от бизнес дейностите на CENTILI, платформата CENTILI или всяко устройство, софтуер или данни, използвани във връзка с тях, включително без ограничение данните CENTILI; 

  „Услуга CENTILI“ означава предоставянето на технологична платформа, която позволява да се съобщават стойностите на продажбите на крайните потребители на мрежовите оператори за целите на фактурирането. 

  „Платформа на CENTILI“ означава собствената платформа на CENTILI, използвана за предоставяне на услуги на CENTILI, както са дефинирани по-горе, или за доставка на EDC, обработка на транзакции, събиране на такси от крайните потребители и за изплащане на закупения от вас EDC в съответствие с тези условия; 

  „Директива за защита на данните“ означава Директива 95/46 / ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни и свободното движение на такива данни или всяка друга съответното законодателство и / или регламент, приложим на територията на изпълнение на настоящото споразумение; 

  „Електронно цифрово съдържание“ или „EDC“ означава музика, игри, графика, видео, текст, изображения, информация, данни, графика, софтуер и аудио и / или визуални или други подобни материали под каквато и да е форма, закупена от Краен потребител; 

  „Краен потребител“ означава абонат на мрежовия оператор, който закупува EDC в съответствие с настоящите условия; 

  „GDPR“ означава Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица по отношение на обработката на лични данни и свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 65/46 / ЕО (Общи данни Регламент за защита). 

  „Права на интелектуална собственост“ означава всички авторски права (включително, но не само, права върху компютърен софтуер), патенти, търговски марки, търговски имена, търговски тайни, регистрирани и нерегистрирани права за дизайн, права на база данни и права на топография, всички права за завеждане на иск за преминаване изключване, всяка друга подобна форма на интелектуална собственост или права на собственост, законни или други, независимо дали са регистрирани или не, и включва заявления за някое от тях, всички права за кандидатстване за защита по отношение на някое от горните права и всички други форми на защита с подобно естество или с равностоен или сходен ефект с който и да е от тях, който може да съществува навсякъде по света; 

   

  „Посредник“ означава данъчно задължено лице, което участва в съответните доставки на EDC. Това лице действа от свое име, но и от името на доставчика на тези услуги съгласно новия член 9а от Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 на Съвета от 15 март 2011 г., приложим от 1 януари 2015 г. 

  „Мрежов оператор“ означава всяка фирма, управляваща GSM-базирана мобилна телефония, предлагаща услуги за мобилна телефония на своята абонатна база. 

  „Партньорски панел“ е инструмент, предоставен от CENTILI, който дава възможност за мониторинг на транзакциите, както е посочено в точка 5. от настоящите Условия; 

  "График" означава график (и), приложен към настоящите Условия от време на време по взаимно съгласие на страните, който (i) описва Услугите; (ii) подробности за таксите и таксите за услугите и административните разходи, свързани с тях, и (iii) всички други условия или допълнение, свързани с въпроси, предвидени в настоящото споразумение 

  „Спецификации на услугата“ означава документация на CENTILI, в която са подробно описани характеристиките на услугите на CENTILI; 

  „Данни за сетълмент“ са данните, генерирани от платформата CENTILI и предоставени от CENTILI на вас, които съдържат броя на покупките на EDC и размера на вашите такси / изплащания за референтния месец; 

  "Данъци" означава всеки федерален, щатски, местен или чуждестранен данък, такса, мито, доплащане или друга такса, подобна на такса, която се изисква или разрешава съгласно приложимото законодателство, да бъде събирана от Вас от CENTILI; 

  „Трета страна“ означава всички лица или образувания, които не са страна по настоящите условия; 

  „Лимити за търговия“ означава максималната сума за транзакция CENTILI, която се основава на политиката на мрежовия оператор или на законовите или техническите изисквания, както са уведомени от съответните мрежови оператори; 

  „Транзакция“ означава всяка отделна покупка на електронно цифрово съдържание от крайните потребители; 

  "Вашите услуги" означава услугата (услугите), оперирана от Вас за предоставяне на EDC на крайните потребители; 

  „Уебсайт“ означава уебсайтът на адрес www.centili.com 

   

  3. Обвързващо споразумение 

  3.1 Разбирате и се съгласявате, че установявайки Бизнес сътрудничество със CENTILI, вие сте обвързани от тези Условия. 

  3.2. CENTILI има право да прави промени в тези Условия, като Ви уведомява предварително чрез данните за контакт, които сте предоставили на уебсайта. Постоянното бизнес сътрудничество с получаването на такова известие от CENTILI представлява вашето задължително приемане на изменените условия, както е описано тук. 

  4. Предоставяне на права 

  4.1. При спазване на разпоредбите на тези условия, CENTILI ви предоставя ограничен, неизключителен и непрехвърлим лиценз за използване на Услугата и Уебсайта. 

  4.2. CENTILI може по всяко време и по своя преценка, да откаже, да създаде различни приоритети за различни потребители, да актуализира или анулира някои или всички функционалности на Услугата без предварително известие или да ограничи функциите на по-нататъшното предлагане на EDC, което предлага. 

  4.3. Можете да предоставите Вашата услуга, като използвате услугата CENTILI или да предоставите на CENTILI EDC за допълнително снабдяване чрез платформата CENTILI чрез партньори / мрежови оператори на CENTILI. Вие носите пълна отговорност за съдържанието на Вашите Услуги и EDC и за спазването на трети страни, участващи с Вас, на разпоредбите на настоящите Общи условия и други условия, предоставени на Уебсайта. 

  4.4. CENTILI си запазва правото да разследва по своя преценка всяка дейност, която може да наруши настоящите Условия. 

  4.5. Вие трябва да гарантирате, че никаква невярна или подвеждаща информация, вируси или всякакви други вредни, вредни или разрушителни програми или каквото и да е съдържание, което нарушава или може да наруши някакви интелектуални права на трети страни, не се разпространява с Вашата услуга или по какъвто и да е начин, предоставен от вас на CENTILI. 

  5. Финансови разпоредби 

  1. Ще можете да наблюдавате транзакциите въз основа на данните от платформата CENTILI, съдържащи следните отчети: 

  I. Кумулативен отчет: където ще бъде подробният изглед на обема на покупките, направени от крайните потребители и приходите от тях; 

  II. Подробен отчет: където ще бъде подробният изглед на обема на покупките, направени от Крайните потребители на услуга и на цена. 

  Вие потвърждавате, че Партньорският панел може да се използва само за услуги за управление и не е „без грешки“. Действителното ви изплащане / такси ще се изчислява въз основа само на данните за сетълмент, както е посочено по-долу в този график. 

  2. Всички финансови отчети, отчети, фактури, такси и плащания, направени съгласно настоящото споразумение, са в лева. 

  3. Вашето изплащане за закупен EDC ще Ви бъде съобщено по електронната поща под формата на тарифни карти, като се посочва приложимото изплащане на мрежовия оператор и изчислено в съответствие с този раздел 5. CENTILI има право да променя договорените тарифи и / или таксите за всеки аспект от услугите или поддръжката му чрез уведомяване по имейл до Вас. Промените се прилагат незабавно, освен ако не е посочено различно в списъка на тарифните карти. 

  CENTILI полага разумни усилия да Ви уведоми предварително за такива промени. 

  В случай, че не сте съгласни с промените, настоящото споразумение може да бъде прекратено в съответствие с раздел 12 от споразумението. 

  4. В случай, че CENTILI не получи плащане по отношение на която и да е транзакция или получава само частично плащане за всяка транзакция, независимо дали се дължи на (i) грешка или повреда в услугата CENTILI (независимо дали е причинена или не от CENTILI ); (ii) всяко действие или бездействие от мрежов оператор; (iii) всяко действие или бездействие от Краен потребител; или (iv) всяка друга причина, CENTILI няма да дължи вашата част от изплащането или таксите за предоставения EDC във връзка с тази транзакция към вас. 

  5. В случай че всеки мрежов оператор или партньор на CENTILI извърши компенсиране или запази плащане към CENTILI в резултат на всяка транзакция, която се оспорва от Краен потребител след датата на плащане, („Оспорена транзакция“) , CENTILI от своя страна имат право да прихващат или задържат вашата част от изплащането или таксите за доставения EDC на всяка такава оспорена транзакция от всяко последващо плащане към вас. 

  6. Бизнес сътрудничеството със CENTILI ще се отнася до един от следните модели: 

  6. А) ДОСТАВКА НА EDC ЧРЕЗ ПЛАТФОРМА НА CENTILI СЪС CENTILI КАТО ПОСЛЕДВАТЕЛ 

  В държавите, в които декларирането и плащането на данък върху добавената стойност (ДДС) или друг подобен данък върху продажбите за доставка на EDC за крайни потребители (доставка на B2C) е юридически задължен за мрежовите оператори(и), мрежовите оператори(и) ) / CENTILI партньори, както и CENTILI, действат като посредници, както е дефинирано по-горе и вашите такси са без данъци върху продажбите; 

  Процесът на фактуриране е следният: 

  Ще фактурирате CENTILI месечно за таксите за референтния месец въз основа на данните за сетълмент. Референтният месец е календарният месец, за който се съгласува сетълментът. Данните за сетълмент се дължат от CENTILI към вас в рамките на петнадесет (15) дни от получаването на сумите без ДДС от мрежовите оператори или партньорите на CENTILI. 

  Ще изпратите фактура на CENTILI възможно най-бързо след получаване на данни за сетълмент и ясно ще отбележите върху фактурата, че тя е свързана с доставката на електронно цифрово съдържание. 

  Плащанията на таксите / изплащането се дължат тридесет (30) дни след получаване на фактурата. 

   

  6. Б) CENTILI КАТО ДОСТАВЧИК НА ТЕХНОЛОГИЯ 

  В този модел, приложим за територии в рамките на държавите, в които мрежовите оператори се отказват от отговорност за ДДС, вие сте длъжни да декларирате и платите ДДС („ДДС минава през модел). В рамките на ЕС това може да стане чрез така наречения Mini One Stop Shop ( Система "MOSS"), за която е необходима своевременна регистрация, или да се регистрирате за ДДС във всички страни, където EDC се предлага на крайните потребители и изпълнява такова задължение, в случай че не сте регистриран в някоя от страните от Европейския съюз. 

  По модела за преминаване на ДДС, страните по споразумението се споразумяват, че CENTILI участва в събирането на дължими на Вас плащания, като предоставя технологична платформа, която позволява стойностите на продажбите, направени от Клиентите на Крайните потребители, да бъдат съобщени на операторите на мобилната мрежа за целите на фактурирането, и следователно: 

  а. CENTILI не участва в производството, препродажбата, доставката или доставката на доставки на EDC и не участва в разрешаването на таксата, доставката, нито в определянето на условията на доставката на EDC. 

  б. CENTILI не носи задължение за дължим ДДС за всяка доставка на EDC, извършена на Крайни потребители от вас в рамките на ЕС. 

  ° С. При спазване на клауза 4. по-долу, вие ще бъдете единствените доставчици на EDC за крайните потребители и сте отговорни за всички данъци и / или всякакви други задължения, както е посочено в споразумението, включително, но не само ДДС. 

  д. Вие няма да бъдете задължени да предоставите на крайния потребител документ за фактура, показващ, че сте задължен за ДДС и предоставянето / предлагането на услугите. 

  Процесът на фактуриране е както следва: 

  CENTILI ще ви плати разликата между: 

  а) сумата, получена от мрежовите оператори; и 

  b) Таксите за транзакции CENTILI ще Ви начисляват по отношение на Услугите CENTILI. 

  Сумите, посочени по-горе в части а) и б), се съдържат в данните за разплащане, които ще ви бъдат предоставени в рамките на петнадесет (15) дни след получаване на изплащанията от CENTILI от мрежовите оператори. Ако сте съгласни с данните за сетълмент, ще изразите съгласието си възможно най-скоро след получаване на данните за сетълмент. Плащанията на таксите / изплащането се дължат тридесет (30) дни след получаване на Вашето съгласие. 

  7. Ако оспорвате данните за сетълмент, трябва да уведомите CENTILI в рамките на тридесет (30) дни след получаването на такива данни или исканията за такива плащания се считат за отказани. Уведомлението за спор съдържа всички подробности относно спора и причините за него и съответното доказателство в подкрепа на неговия спор. Сумите, получени от мрежовите оператори или партньорите на CENTILI, винаги са основа за разрешаване на всяко несъответствие, което може да възникне. Ако спорът е в рамките на седем процента (7%) от общото недоплащане, страните се споразумяват да простят разликата в спора. 

  8. Освен ако не е предвидено друго за CENTILI, Вие ще предоставите регистрирания си адрес и спецификация на правната форма, както и номера на данъка / ДДС (ДДС), под който се декларира ДДС за услугите, предоставяни от Вас до край Потребителите в рамките на 15 дни от датата на започване. Ще се счита, че оставате данъчен пребиваващ на същата територия, освен ако не уведоми CENTILI за промяна на данъчната резидентност на тридесет (30) дни преди писмено предизвестие. В случай, че CENTILI не е разумно информиран за промяна в данъчното ви местожителство, Вие ще обезщетите CENTILI срещу всякакви разходи (включително, но не само, данък при източника и всякакви начислени лихви и неустойки), направени от CENTILI поради такова неуведомяване. 

  9. Ако не сте страна, предоставяща EDC на крайните потребители, вие гарантирате, че ще обвържете по договор действителния доставчик на услуги със задълженията, посочени в настоящото споразумение. 

  10. CENTILI имат право да направят всяко приспадане или удържане, изисквано от закона, от всяко плащане, платимо съгласно настоящите условия, и в случай, че данък при източника или приспадане се дължи от CENTILI, CENTILI изплаща всички дължими приходи, намалени с приложимите удръжки и удръжки. изисквани от закона към Теб. 

  11. По отношение на клауза 5.6, CENTILI предоставя доказателства за вашето разумно удовлетворение, че CENTILI е отчел на съответния орган за удържаната или удържаната сума и предоставя цялата помощ, която може да бъде разумно поискана от вас при възстановяване на размера на удържането , 

  12. В случай, че се приложи договор за двойно данъчно облагане, който предвижда намалена данъчна ставка при източника, CENTILI ще удържа и плаща намаления данък от ваше име и за Вашата сметка, ако съответният сертификат за освобождаване е издаден от компетентния данъчен орган и при условие че от Вас до CENTILI. 

  13. Ако CENTILI добросъвестно извърши плащане, както е приложимо, без прихващане, насрещен иск или изисква удържане или приспадане и последващ одит установи, че от такова плащане е следвало да се извърши удържане или приспадане, вие сте длъжни да платите това удържане или приспадане на съответния орган или (ако CENTILI извърши плащането на съответния орган) на CENTILI. Освен това, в случай че одитът установи, че удържането или приспадането не е направено по ваша вина, както е приложимо, Вие също ще заплатите дължимите лихви и неустойки по тях и ще обезщетите CENTILI по отношение на всяка такава остатъчна отговорност. Всяка страна предприема разумни действия, за да смекчи наказанията, когато е възможно, в съответствие с местното законодателство. 

  14. В случай, че дължимите такси не са платени от Вас, тогава CENTILI има право да спре (т.е. да спре) предоставянето на услугите на CENTILI, докато не бъде извършено допълнително пълно изплащане от Вас. В случай че дължимото плащане по настоящото споразумение не бъде изплатено на датата на плащане, тогава CENTILI има право да начисли такса за забавено плащане в размер на 1% месечно или 12% годишно от датата на изплащане до плащането на тази сума. 

  15. С настоящото се договаря CENTILI да извърши плащането на Вашето изплащане / такси, когато те са еквивалентни или по-високи от сумата от 500,00 (петстотин) EURO („минимално изплащане“). Ако вашето изплащане / такси за конкретния период на сетълмент са по-ниски от минималното изплащане, CENTILI ще акумулира тази сума, докато не достигне минималната изплащане. След достигане на минималното изплащане, това ще предизвика задължението на CENTILI да извърши плащането на вашето изплащане. С настоящото потвърждавате, че ограниченията на тази клауза са наложени на CENTILI от мрежовите оператори, от които CENTILI зависи за събиране на сумите от крайните потребители. CENTILI си запазва правото да запази вашето изплащане / такси в случай, че те не достигнат минимално изплащане в рамките на една (1) година от сключването на настоящото споразумение. 

  16. Транзакционните разходи, свързани с Вашето изплащане / такси, се поемат от Вас. Това включва, без ограничение, таксите и таксите, наложени от банките или други финансови институции, включително всички банки-кореспонденти. Потвърждавате, че сумата от 8,00 (осем) EUR, събирана при изплащането / таксите, се поема от Вас за всяка транзакция извън Европейския съюз и 1,00 (една) EUR за всяка транзакция в рамките на Европейския съюз. 

  7. Гаранции 

  7.1. CENTILI предоставя услугата CENTILI на Вас и / или допълнително доставя предоставения EDC на база „КАКТО Е“, при спазване на клаузите и условията на настоящите Условия. CENTILI не дава гаранции по отношение на работата на системите на CENTILI, системите за таксуване на мрежовите оператори или сумата на всяко плащане, което трябва да бъде извършено към Вас съгласно настоящите условия. 

  7.2. Вие представлявате, поръчвате и се задължавате: 

  7.2.1. Вие разполагате с достатъчната правоспособност да сключите настоящото споразумение; 

  7.2.2. ако действате от името на юридическо лице, че сте надлежно упълномощени да въвеждате тези Условия от името на това юридическо лице 

  7.2.3. Ако сте физическо лице, имате поне 18 години; 

  7.2.4. Ще използвате услугата CENTILI само за законни цели и в съответствие с тези Условия и инструкциите, предоставени на Уебсайта; и 

  7.2.5. Вие ще гарантирате, че всички аспекти на Вашата услуга и всяка транзакция трябва да спазват всички закони, разпоредби и указания, приложими на всяка територия, на която всеки краен потребител инициира такива транзакции. 

  8. Ограничаване на използването на услуги на CENTILI или доставка на EDC 

  8.1. Вие носите пълна отговорност за всяка правна отговорност, произтичаща от или свързана с доставката на EDC. Ако CENTILI бъде уведомен или по друг начин узнае за EDC, което нарушава посочените в настоящото споразумение изисквания или друга разпоредба тук, CENTILI може (но не се изисква от него) по свое усмотрение незабавно да преустанови дейностите по доставка на EDC чрез платформата CENTILI или Услуги на ЦЕНТИЛИ. CENTILI също има право да ви предостави периода за отстраняване на нарушението и ако нарушението не бъде отстранено през предоставения период или не може да бъде отстранено, да прекрати настоящото споразумение. Независимо от гореизложеното, CENTILI не носи отговорност за щети, нанесени на Вас поради някакво подобно действие, следователно CENTILI има право да начисли всяка договорна неустойка, наложена от вас от мрежовите оператори, CENTILI Partners или компетентните органи, и да задържи всяко плащане от вашите такси / изплащане към Вас, докато не бъде уреден пълният размер на такава неустойка. 

  8.2. Освен ако изрично не се съгласи писмено от CENTILI (което съгласие може да бъде отказано или оттеглено от CENTILI по собствено усмотрение), вие се съгласявате, че няма да предоставяте на EDC, за да закупите плащане за съдържание или услуги, свързани по някакъв начин за: 

  8.2.1. Хазартни или подобни услуги; или 

  8.2.2. Съдържание за възрастни (включително без ограничение изричен език, голота или друго съдържание, което според законите на Англия и Уелс се счита за неподходящо за под 18 години). 

  8.3. Освен ако изрично не е дадено писмено съгласие от CENTILI (което съгласие може да бъде оттеглено или оттеглено от CENTILI по свое усмотрение), Вие гарантирате, представлявате и поемате задължението, че EDC не съдържа: 

  8.3.1. съдържат хазартни или подобни услуги; или 

  8.3.2. всяко съдържание или услуги за възрастни (включително без ограничение изричен език, голота или друго съдържание, които според законите на Англия и Уелс се смятат за неподходящи за под 18 години). 

  8.4. Нямате достъп до, съхранявайте, доставяйте, разпространявайте или предавайте вируси или каквито и да било материали по време на доставката на EDC, които: 

  8.4.1. е незаконно, вредно, заплашително, клеветническо, нецензурно, нарушаващо, тормозещо или расово или етнически обидно; 

  8.4.2. улеснява незаконната дейност; 

  8.4.3. насърчава незаконно насилие; 

  8.4.4. е дискриминационен въз основа на раса, пол, цвят, религиозна вяра, сексуална ориентация, увреждане или друга незаконна дейност; или 

  8.4.5. причинява щети или наранявания на което и да е лице или собственост; 

  и CENTILI си запазва правото, без да носи отговорност пред Вас, да забрани Вашия достъп до всякакви материали, които нарушават разпоредбите на тази клауза. 

  8.5. Не можете: 

  8.5.1. освен ако това може да бъде разрешено от всеки приложим закон, който не може да бъде изключен по споразумение между страните: 

  (i) и с изключение на изрично разрешената съгласно настоящите Условия опит да копирате, модифицирате, дублирате, създавате производни произведения от, рамка, огледало, да публикувате, изтегляте, показвате, предавате или разпространявате цялата или която и да е част от софтуера на CENTILI, свързан до услугата CENTILI под всякаква форма или медия или по всякакъв начин; или 

  (ii) опит да се обърне компилиране, разглобяване, реверсивен инженер или по друг начин да се намали до възприемане от човека цялата или всяка част от софтуера на CENTILI, свързан с услугата CENTILI; или 

  (iii) достъп до всички или до която и да е част от услугата CENTILI, за да се създаде продукт или услуга, която се конкурира с услугата CENTILI. 

  6. Вие носите пълна отговорност за уговорката, EDC и всички други необходими аспекти на вашите споразумения с Крайните потребители - свързани със съдържанието и транзакциите. С настоящото вие гарантирате на CENTILI, че всички такива споразумения с Крайните потребители във всичките им аспекти изцяло спазват всички закони, разпоредби и други изисквания на цялата юрисдикция на местоживеенето и / или местожителството на Крайния потребител. Вие също гарантирате на CENTILI, че всички лимити за търговия трябва да се спазват. 

  1.1. Няма да използвате каквато и да е нежелана или неоторизирана реклама, промоционални материали или каквито и да било други форми на искане, нито ще доставяте EDC с такава цел; 

  1.2. Преди доставката на EDC може да бъдете помолени да предоставите EDC за одобрение на CENTILI. Одобрението на CENTILI не означава, че EDC ще бъде легитимен във всяка юрисдикция, по-скоро трябва да се установи, че EDC е в съответствие с изискванията на CENTILI. CENTILI не е задължен предварително да екранизира или наблюдава всеки EDC, за да открие нарушения на законите, индустриалните стандарти или Условия в тях. CENTILI изрично се отказва от всякаква отговорност за EDC. 

  1.3. След писмено искане от CENTILI, Вие възможно най-скоро с разумни подробности ще представите доказателства за спазването на настоящия раздел 8. 

  9. Данни за крайния потребител и защита на данните 

  9.1. Вие трябва да спазвате всички приложими закони за защита на данните по отношение на обработка на лични данни, проведена от тях в съответствие с настоящите условия. 

  9.2. Вие се съгласявате, че когато CENTILI Ви предоставя лични данни на Крайните потребители, Вие трябва: 

  9.2.1. използвайте такива данни само при необходимост за предоставяне на EDC, при условие че такова съдържание е поискано и / или разрешаване на заявки за поддръжка на клиенти, свързани с EDC, и за никакви други цели. Всяко използване на услугата CENTILI за получаване на личните данни на краен потребител без съгласието на крайния потребител ще се счита за съществено нарушение на настоящите условия; 

  9.2.2. съхраняват такива данни само дотолкова, доколкото това е строго необходимо за такива цели и във всеки случай, в съответствие с приложимите закони за защита на данните и телекомуникациите; 

  9.2.3. без да ограничавате гореизложеното, да не използвате такива данни за целите на профилирането и / или пускането на пазара от самата информация или чрез свързване на такива данни с всички последващи данни, предоставени от CENTILI; 

  9.2.4. спазвайте разумните изисквания и политики за защита на данните на CENTILI за защита на данните (CENTILI може, след разумно известие до вас, да извърши одит за спазването на тези изисквания и политики), включително начина, по който е получено одобрението на крайния потребител за вашата употреба или други свързани с тях Край - лични данни на потребителя. 

  10. Поверителност и защита на данните 

  10.1. По всяко време ще пазите поверителна цялата информация, получена в резултат на използването на нашите Услуги, с изключение на информация, която вече е в публичното пространство или информация, която трябва да разкриете по закон, поискана от всеки регулатор или разумно изисквана от вашите професионални съветници за изпълнение на техните професионални услуги. 

  10.2. Моля, вижте нашата Политика за поверителност за подробности относно Нашите практики за поверителност по отношение на нашите услуги. 

  10.3. По отношение на обработката на лични данни на вашите крайни потребители, които ни предоставяте чрез Услуги, вие сте контролер и CENTILI е процесор. Вие гарантирате, че сте получили всички необходими и валидни съгласия съгласно приложимите закони и разпоредби за защита на данните (като Общия регламент за защита на данните на ЕС), както е необходимо за обработване на лични данни от INFOBIP за изпълнение на нашите Услуги и CENTILI ще обработва това лични данни само по Ваши инструкции и в съответствие със споразумението за обработка на данни. Услугата Centili ще бъде предоставена при спазване на изпълнено Споразумение за обработка на данни между вас и CENTILI. Ако искате да сключите споразумение за обработка на данни със CENTILI, можете да изпратите заявка на gdpr@centili.com и ние ще ви предоставим предварително подписана версия на нашето Споразумение за обработка на данни. 

  11. Права на интелектуална собственост на CENTILI 

  11.1. Собствеността на всички права на CENTILI се предоставя и остава на CENTILI. При спазване на клауза 10.2, CENTILI не предоставя с тези Условия никакви права, право на собственост, лиценз или интерес към или върху права на CENTILI, включително софтуер или документация, или във всички свързани с това патенти, авторски права, търговски тайни или друга собствена интелектуална собственост. Вие няма да придобивате никакви права върху или върху която и да е търговска марка, сервизна марка, търговско наименование, лого или продукт или услуга на CENTILI, под които продуктите или услугите на CENTILI са били или се търгуват (независимо дали са регистрирани или не) и няма да използвате същите за никое причина освен освен изрично разрешено писмено от CENTILI преди такава употреба, но в никакъв случай за период, по-дълъг от срока. 

  11.2. Независимо от гореизложеното, CENTILI ще ви лицензира за Условието само такова използване на права на CENTILI, каквото се изисква пряко и неизбежно от вас, за да използвате услугите на CENTILI (включително всяка документация или софтуер, които CENTILI ви предоставя на разположение за използване съгласно настоящите условия ) за термина. 

  11.3. Всеки лиценз, предоставен съгласно настоящата клауза 10, е непрехвърлим, не подлежащ на лицензиране, неизключителен и роялти и е ограничен до срока по отношение на услугите на CENTILI и се предоставя само за целите на изпълнение на правата на съответната страна и задължения по настоящите условия. 

  11.4. Нито една от страните не преустановява инженеринга, декомпилирането или разглобяването на всеки софтуер, съдържащ се в правата на другата страна върху интелектуалната собственост. 

  11.5. За да се избегне съмнението, нито на CENTILI, на мрежовите оператори, нито на крайните потребители не се дава право или лиценз да копират, променят, променят, възпроизвеждат, адаптират или комбинират всеки аспект на интелектуалната собственост, вграден в EDC. Правата върху интелектуалната собственост по отношение на EDC остават с вас по всяко време. 

  12. Спазване на законите 

  12.1. Вие носите пълна отговорност за всяка правна отговорност, произтичаща от или свързана със Съдържанието и Вашите услуги (независимо дали са предадени самостоятелно или от името на трета страна). Ако CENTILI бъде уведомен или по друг начин узнае за Съдържание, което нарушава изискванията на настоящите Условия, CENTILI може (но не се изисква от него) по свое усмотрение незабавно да спре услугите на CENTILI и / или да прекрати настоящите Условия. CENTILI не носи отговорност за каквито и да е щети, причинени от вас поради подобно действие. 

  12.2. Вие носите отговорност за това, че всички лицензи, разрешения и одобрения, които са необходими или препоръчителни за предоставянето на вашите услуги и всяка транзакция, и че в съответствие с приложимия закон се получават и поддържат по време на срока на настоящото споразумение 

  12.3. Във всеки маркетинг на Вашата услуга Вие носите отговорност за предоставяне на цялата информация, посочена и / или изисквана от който и да е приложим закон, включително ценови референции с цената на дребно, които Крайните потребители ще трябва да платят за използване на Вашата услуга. 

  12.4. CENTILI не носи отговорност за какъвто и да е въпрос или нещо, свързано с Вашите Услуги. 

  13. Прекратяване 

  13.1. Всяка страна може да прекрати настоящите Условия със или без причина по всяко време, като изпрати писмено уведомление до другата страна. 12.2. CENTILI може да разследва всяка дейност, която може да наруши настоящото споразумение. CENTILI може по всяко време по свое усмотрение да прекрати бизнес сътрудничеството на CENTILI по някаква причина. 

  13.3. CENTILI си запазва правото да закрие Вашия акаунт по всяко време в случай на прекратяване на Бизнес сътрудничество със CENTILI. 

  13.4. Настоящите условия не се считат за нарушени, ако CENTILI временно ограничи или преустанови някои от дейностите си или не изпълни част от задълженията си поради събитие с голяма сила като спешна ситуация, природни бедствия, военни конфликти, епидемия и др. ефектите от такава сила са големи. CENTILI предприема стъпки, които биха могли да бъдат правилно поискани от него, за да се сведат до минимум последствията от силовите сили. 

  14. Ограничаване на отговорността 

  14.1. Вие за своя сметка ще обезщетите, защитите и задържите безобидни ЦЕНТИЛИ, неговите съдружници и съответните им служители, служители, директори, представители и агенти от и срещу всички загуби, щети, задължения, сетълменти, разходи и разходи (включително адвокати „такси и професионални такси и други правни разходи), произтичащи от или свързани с каквото и да е искане, искане, дело, иск или процедура, инициирана от трета страна, произтичащи от или свързани с: (а) всяко нарушение от страна на Вас на настоящите условия; (b) всяка от Вашите Услуги, EDC или други материали или услуги, предоставяни от Вас съгласно настоящите условия, или (в) твърдение, че услугите или EDC, предоставени от вас в хода на това бизнес сътрудничество, нарушават местни, щатски, федерални или чуждестранни закон, правило или наредба. CENTILI ще Ви предостави писмено известие за Вашия прикрит иск и ще позволи на КЛИЕНТА да контролира защитата, уреждането, коригирането или компрометирането на Вашия покрит иск. 

  14.2. Независимо от гореизложеното, CENTILI ще има правото - по собствено усмотрение - да наеме отделен защитник и да участва в защитата на всяка Ваша покрита претенция и Вие ще обезщетите всички разумни разходи, направени на CENTILI в такава защита (като разумен адвокат и трети партийни такси и, доколкото е разрешено от закона, глоби и санкции и т.н.). 

  14.3. В никакъв случай CENTILI няма да Ви носи отговорност по силата на настоящите условия за всякакви последващи, специални, косвени, примерни или наказателни щети, включително косвени загуби като загуба на печалба, финансова или търговска загуба или загуба на имидж на марката, независимо дали възникват в дадено действие на договор, деликт или друга правна теория, дори ако CENTILI са били информирани за възможността за такива щети, общата отговорност на CENTILI, като цяло, съгласно това Споразумение за всяка претенция е ограничена до нетната сума, изплатена от CENTILI на вас през 6 (шестте) ) месечен период непосредствено преди датата на иска. 

  15. Търговски марки 

  15.1. Вие се съгласявате, че CENTILI може да използва Вашето име и лого в презентации, маркетингови материали и списъци с клиенти. 

  15.2. При спазване на условията на настоящите Условия, CENTILI ви предоставя неизключителен, безплатен лиценз за използване на търговската марка CENTILI за ограничени цели на маркетинг, популяризиране и предоставяне на услугите CENTILI в съответствие с условията на настоящото споразумение. 

  15.3. Страните се съгласяват и признават, че всички права върху собствеността върху търговските марки CENTILI остават на CENTILI и всяка добра репутация се носи от CENTILI. 

  15.4. С изключение на изрично предвиденото в тази клауза 13 или разрешено от приложимия закон: 

  15.4.1. нито една от страните не използва имената, търговските марки, сервизните марки, дизайните или логата, нито каквото и да било адаптиране, превод или промяна на другата страна без предварително писмено съгласие на другата страна във всеки случай; и 

  15.4.2. никакво право, заглавие или интерес към и върху всяко авторско право, имена, търговски марки, сервизни марки, дизайни или лога на която и да е от страните се предава или не се предвижда да бъдат предавани от тези Условия. 

  16. Задържане на информация 

  16.1. CENTILI може да запазва и използва цялата предоставена от вас информация, включително, но не само детайли за използването на услуги, информация за контакт и фактуриране. Вие се съгласявате, че CENTILI може да прехвърля и разкрива на трети лица лично идентифицираща информация за Вас с цел одобряване и активиране на бизнес сътрудничество със CENTILI. CENTILI може също така да предостави информация в отговор на валиден правен процес, като призовки, заповеди за претърсване и съдебни разпореждания, или да установи или упражни законните си права или да защити срещу правни искове. CENTILI се отказва от всякаква отговорност и няма да носи отговорност пред Вас за всяко разкриване на тази информация от която и да е трета страна. CENTILI може да споделя неперсонифицираща се информация за Вас, включително подробности за услугите, статистика за използването и подобна информация, събрана от CENTILI, с рекламодатели, бизнес партньори, спонсори и други трети страни. 

  16.2. Всяка информация за крайния потребител е собственост на съответния мрежов оператор и можете да използвате тази информация само за предоставяне на вашите услуги. В случай, че злоупотребите с това правило и мрежовият оператор прецени така, наказанията, действащи към момента, ще бъдат начислени за Вас и Вие се задължавате да платите всякакви такива санкции. Тази клауза ще остане в сила след прекратяването на настоящите Условия. 

  17. форсмажорни обстоятелства 

  17.1. Изпълнението на която и да е от страните по която и да е част от настоящите условия се извинява дотолкова, доколкото е възпрепятствано, забавено или по друг начин е непрактично от действията или бездействията на другата страна или който и да е мрежов оператор, наводнение, пожар, земетресение, стачка, спиране на работата или безредици, срив или намаляване на властта или на далекосъобщителните мрежи или мрежи за данни или услуги, които не са под контрола на страна, правителствени или военни действия или заповеди или ограничения, терористична атака; или друга причина (независимо дали е сходна или различна от изброената) извън разумния контрол на тази страна и не е причинена от небрежността на неизпълняващата страна (наричана по-долу „непреодолима сила“). 

  17.2. Ако възникнат някакви условия или форсмажорни обстоятелства, неизпълняващата страна полага разумни усилия да уведоми другата страна за естеството на такова състояние и степента на забавянето и полага разумни, добросъвестни усилия за възобновяване на изпълнението възможно най-скоро. 

  18. Цяло споразумение 

  18.1. Настоящите условия представляват цялото разбиране и съгласие между страните по отношение на предмета на настоящото споразумение. Настоящите условия заместват всички предишни и едновременни споразумения, представителства и споразумения между страните по отношение на предмета на настоящото споразумение. 

  19. Откази 

  19.1. Никакво отказване от която и да е от разпоредбите на настоящото споразумение от която и да е от страните не е в сила, освен ако не е направено писмено. Отказът на която и да е от страните по неизпълнение или нарушение на настоящото споразумение не представлява отказ или друго или последващо неизпълнение или нарушение. 

  20. Недействителност 

  20.1. В случай, че някоя от разпоредбите на тези Условия се счита за невалидна или неприложима, останалите разпоредби на тези Условия ще останат в пълна сила. Освен това, ако някоя разпоредба на настоящите Условия по някаква причина бъде определена от компетентен съд за прекомерно широка или необоснована по отношение на обхвата или предмета, тази разпоредба се прилага в степента, необходима, за да бъде разумна при обстоятелствата и последователна с приложимото законодателство, като отразява възможно най-точно намерението на страните, изразено в настоящите условия. 

  21. Отношения на страните 

  21.1. Отношенията на страните, установени с настоящите условия, са отношенията на независимите изпълнители и тези условия не създават отношения между агенции, заетост, партньорство или съвместно предприятие. Всяка страна признава и се съгласява, че бизнес отношенията и дейностите, предвидени в настоящите Условия, не са изключителни и че нищо в настоящото споразумение не забранява нито една от страните да участва с трети страни в подобни бизнес споразумения като описаните тук. 

  22. Поверителност 

  22.1. Всяка страна може да предостави или да разкрие по друг начин на другата страна по време на договарянето или изпълнението на настоящите условия определена бизнес информация, включително информация, която е собственост на трета страна. Освен ако не е посочено друго, цялата такава информация се счита за поверителна и защитена информация на Страната, разкриваща такава информация („Разкриваща се страна“), ако, когато е оповестена писмено или устно, тя е ясно идентифицирана като поверителна или патентована („Патентована информация“ "). За целите на настоящото споразумение „получаваща страна“ означава страната и нейните служители, съветници и съдружници, на които се предоставя собствена информация. 

  22.2. Патентованата информация не включва: 

  22.2.1. Информация, която е разработена независимо от получаващата страна без позоваване или познаване на собствената информация на разкриващата страна; 

  22.2.2. Информация, която е била известна на получаващата страна преди оповестяването им от разкриващата страна и която не е задължена да я пази поверителна; 

  22.2.3. Информация, която е в публичното пространство, без никакви действия от страна на приемащата страна; 

  22.2.3. Информация, получена от трета страна, която не е била задължена да пази такава информация поверителна. 

  22.3. Нито една от страните не разкрива собствената информация на другата страна, с изключение на своите директори, служители, служители, консултанти и адвокати, или с изключение на тези служители на нейните съдружници, които имат нужда да знаят такава собствена информация за договаряне или изпълнение на настоящото споразумение и които са се съгласили да запазят поверителността на такава собствена информация, както е предоставена тук. 

  22.4. Ако искането от страна на правен или регулаторен орган на компетентна юрисдикция или изискване на закон за разкриване или разкриване на собствена информация се съобщава на получаващата страна, получаващата страна уведомява разкриващата страна за искането или изискването преди разкриването на Патентована информация и при поискване и за сметка на Разкриващата се страна, получава или сътрудничи във всички усилия от страна на оповестяващата страна да търси разумни мерки за защита на поверителния и патентован характер на такава Патентована информация. 

  22.5. Задълженията, описани в тази клауза, преживяват прекратяването на настоящите условия за период от 5 (пет) години. 

  22.6. И двете страни са съгласни, че нарушение на някое от задълженията, посочени в тази клауза 21., ще причини непоправима вреда и ще създаде неправомерни затруднения за другата страна. Следователно страната, която не нарушава правото, има право незабавно да постанови съдебно обезщетение, за да спре всяко очевидно нарушение на тази клауза 21. като това средство за защита е в допълнение към други средства за защита, които са на разположение на тази страна, която не нарушава нарушението. 

  23. Управляващ закон 

  24.1. Настоящите условия се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на Англия и Уелс, като страните по настоящото споразумение се подчиняват на изключителната юрисдикция на съдилищата на Обединеното кралство с цел изпълнение на всеки иск, произтичащ от настоящото споразумение. 
  

 

 

 

Centili Payment Demo

Please select the mobile payment flow you want to try: