OBCHODNÍ PODMÍNKY

POUŽITÍM CENTILI PLATEBNÍ METODY SOUHLASÍTE S NÁSLEDUJÍCÍMI OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI JEJÍHO POUŽITÍ. TYTO PODMÍNKY MOHOU BÝT ZE STRANY CENTILI MĚNĚNY, PŘIČEMŽ VŽDY PLATÍ JEJICH AKTUÁLNÍ ZMĚNÍ V OKAMŽIKU ZADÁNÍ PLATBY.  BEZ AKCEPTACE TĚCHTO OBCHODNÍCH PODMÍNEK NENÍ UMOŽNĚNO PLATEBNÍ BRÁNU POUŽÍT A PLATBY REALIZOVAT. 

 

Tato smlouva (dále jen „Smlouva“) je smlouva mezi vámi (dále rovněž „vy“, „vaše“) a společností Centili Ltd, registrovanou ve Velké Británii, se sídlem 86 Jermyn Street, 5. patro, Londýn, SW1Y 6AW, Velká Británie (dale rovněž „my“, „nás“, „naše“ nebo „Centili“) a vztahuje se na vaše použití naší technologie zahrnuté do procesu umožňujícího platbu za elektronický digitální obsah (dále jen „EDO“) využívající technologii Centili, web www.centili.com a všechny související weby a produkty (společně „ Centili technologie“). Tato Smlouva platí bez ohledu na to, jakým způsobem k Centili technologii využíváte. Tato Smlouva vysvětluje naše a vaše příslušná zákonná práva a povinnosti týkající se všech aspektů našeho vztahu. Kromě podmínek této Smlouvy vyjadřujete souhlas s podmínkami zásad, oznámení, postupů, specifikací, příruček a pokynů, které jsou vám poskytnuty na webových stránkách Centili www.centili.com  („Web “), nebo na něž je odkazováno v této Sohodě (souhrnně„ Centili zásady “). Vyhrazujeme si parvo kdykoli změnit text našich obchodních podmínek  (včetně textu jakéhokoliv dokumentu Centili zásad) nebo funkcí Centili technologie. V takovém případě takovou změnu na náš Web okamžitě uveřejníme. Jakákoli taková změna bude účinná okamžikem jejího zveřenění na Webu, nebo prostřednictvím informací předložených prostřednictví Centili technologie. Pokračování v používání Centili technologie znamená, že takové změny plně přijímáte. 

 

1. POUŽITÍ CENTILI TECHNOLOGIE 

Abyste mohli používat Centili technologii, musíte mít k dispozici mobilní telefon podporující přijímání SMS, uzavřenou dohodu o platbách za služby třetích stran se svými mobilními operátorem (dále pouze „Operátor“) a mít tuto možnost u Operátora nezablokovanou („Způsobilé mobilní zařízení“). Pokud pro použití Centili technologie vystupujete jako fyzická osoba, váš věk musí být (a) nejméně 18 let nebo (b) nejméně 13 let v případě, že vám váš rodič, nebo opatrovník používání Centili technologie povolil a byl seznámen s obsahem této Smlouvy. Pokud při použití Centili technologie zastupujete obchodní společnost, musíte být řádně zmocněni uzavřít tuto Smlouvu jménem dané společnosti. Prohlašujete, že jste vlastníkem nebo oprávněným uživatelem Způsobilého mobilního zařízení a že nesete zodpovědnost za veškeré související poplatky a / nebo máte oprávnění plátce vyúčtování používat technologii Centili k získání zboží nebo služeb. Existují omezení týkající se výše poplatků, které jsou s platbami pomocí Centili technologie spojené a jste srozuměni s tím, že existují limity aplikované na výši jedné transakce, na souhrnnou výši ve vymezeném časovém období, či počtu transakcí. Tyto limity jsou definovány  subjekty vlastnící duševní a vlastnická práva k EDO (dále jen „Obchodníci), , nebo jsou definovány ze strany vašeho Operátora. Platby překračující tyto limity mohou být odmítnuty společností Centili nebo Operátorem podle jejich vlastního uvážení. Úhrada za EDO nakupované prostřednictvím Centili technologie vám budou ze strany vašeho Operátora předepsány ve vašem měsíčním vyúčtování vašich tarifních služeb u Operátora, nebo strženy ze zůstatku předplaceného kreditu vaší SIM karty u vašeho Operátora. Veškeré další podmínky týkající se poplatků za EDO budou obsaženy v dohodách, které máte s Obchodníky a / nebo Operátory. Váš Operátor může účtovat další poplatky v případě vašeho prodlení s uhrazením vašich závazků vůči Operátorovi.Za žádných okolností nenese Centili ani její přidružené společnosti odpovědnost za jakékoliv poplatky vůči Operátorovi, které vzniknou využitím telekomunikačních služeb poskytovaných Operátorem vámi, nebo jinou osobou, kterou jste umožnil/a přístup ke Způsobilému mobilnímu zařízení, nebo Vašemu telefonnímu číslu v kombinaci s platebními instrukcemi, které můžete obdržet prostřednictvím Centili technologie. K informacím o svých nedávných transakcích můžete přistupovat tak, že se přihlásíte do určené části Webu a zadáte PIN kód, který vám byl poskytnut během poslední transakce při využití Centili technologie. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost Centili může podle svého výhradního uvážení a bez odpovědnosti vůči jakémukoli uživateli kdykoli bez předchozího upozornění využít přístup k Centili technologii zamezit. Společnost Centili může na svých webových stránkách poskytovat oznámení o ukončení nebo změnách svých služeb.  

 

2. POUŽITÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Společnost Centili nebude používat vaše mobilní číslo pro marketingové účely. Používání vašich údajů se bude řídit zásadami ochrany osobních údajů společnosti Centili: 

 

Společnost Centili se (pro sebe a jménem jejích dceřiných a přidružených subjektů, „Centili“) zavazuje respektovat a chránit vaše soukromí. Vážíme si vaší důvěry a chceme, abyste pochopili, jak chráníme, shromažďujeme, používáme a sdělujeme osobní údaje, které s námi sdílíte. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na osobní údaje, které získáme kdykoli, když s Centili komunikujete, například při návštěvě webových stránek, používáním technologie Centili nebo kontaktováním naší podpory. Chceme zajistit, abyste si byli vědomi našich postupů při shromažďování a zpracovávání osobních údajů, což jsou informace o osobě, které lze použít k identifikaci této osoby. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se nevztahuje na Obchodníky, kteří přistupují k obchodním částem našich webových stránek a používají je. Shromažďování, používání a zveřejňování obchodních údajů a informací se řídí právní dohodou mezi Centili a Obchodníkem. 

 

Jaké osobní údaje sbíráme? Shromažďujeme osobní údaje výhradně pro zpracování platebních transakcí při užití Centili technologie a pro výkon našeho podnikání. Typ osobních údajů, které shromažďujeme při používání Centili technologie, může zahrnovat kontaktní informace, jako je vaše mobilní telefonní číslo, identifikaci sítě vašeho Operátora, stát, částku transakce a identifikaci Obchodníka, nebo další informace, které můžeme shromažďovat s vaším souhlasem nebo v souladu se zákony České republiky . 

 

Jak osobní údaje používáme? Osobní údaje používáme mnoha způsoby, například k dokončení vaší transakce, k řešení jakýchkoli problémů, které mohou nastat při provádění transakce, k prevenci podvodů a zneužití Centili technologie, za účelem ověření a řízení rizik a jinak se souhlasem nebo tak, jak to povoluje nebo vyžaduje legislativní rámec České republiky. Společnost Centili může ukládat osobní údaje do databází pro účely výkonu podnikání, včetně řízení našeho vztahu s vámi, pro průzkum trhu a pouze s vaším souhlasem pro marketingové účely. Jak to umožňuje platné právo, můžeme sloučit osobní údaje s veřejnými informacemi nebo jinými informacemi od renomovaných dodavatelů za účelem aktualizace kontaktních informací nebo posílení demografických profilů. Vaše informace budeme uchovávat po dobu minimálně 5 let nebo podle potřeby, abychom dodrželi naše právní závazky nebo vyřešili spory. Pokud si přejete požádat o odstranění vašich informací z našich systémů, můžete nás kontaktovat prostřednictvím našeho Webu. V případě odstranění vašich osobních údajů z našich systému ztrácíte právo na využití Centili technologie až do okamžiku uzavření nové Smlouvy. 

 

S kým osobní údaje sdílíme? Společnost Centili nebude prodávat, pronajímat ani pronajímat vaše osobní údaje. Můžeme sdílet veškeré informace, jak je popsáno výše, s Obchodníky, našimi přidruženými společnostmi a našimi agenty v souvislosti se zbožím a službami, které tyto strany provádějí pro nebo  pro vlastní účely popsané v části „Jak osobní údaje používáme?“ a pro jiné účely, jak to dovoluje nebo vyžaduje zákon. Zejména vaše osobní údaje pro marketingové účely Centili a / nebo našimi agenty budou vždy použity s vaším souhlasem a v souladu s platnými zákony. Zveřejňování osobních údajů povolená nebo vyžadovaná zákonem může zahrnovat spolupráci při vyšetřování trestních činů, prevencí a odhalováním podvodů a odpovědí na výzvu soudu, soudní příkaz, nebo soudní předvolání. Agenti Centili jsou vázáni příslušnými povinnostmi ochrany osobních údajů. Naši obchodníci, agenti a přidružené osoby se mohou nacházet mimo Evropský hospodářský prostor. Společnost Centili může sdělovat některé nebo všechny osobní údaje Obchodníkům za účelem zpracování požadovaných transakcí, zlepšení uživatelského dojmu nebo podporu podnikání v našem zastoupení. Naše dohody s Obchodníky  budou obsahovat ustanovení o zachování důvěrnosti a omezení používání těchto informací pro jakýkoli jiný účel. Pokud se společnost Centili zapojí do fúze, akvizice nebo jakékoli formy prodeje některých nebo všech svých aktiv, můžeme v souvislosti s vyhodnocením transakce sdělit osobní údaje třetím stranám. Společnost, která přežila, nebo v případě prodeje aktiv společnost, která je nabyla, by měla přístup k osobním údajům, na které by se toto prohlášení o ochraně osobních údajů nadále vztahovalo. 

 

Vaše možnost výběru. Společnost Centili nebude používat ani sdílet vaše osobní údaje způsobem nekompatibilním s výše uvedenými způsoby, aniž by vám poskytla možnost výběru. Máte právo odejmou váš souhlas se zpracováním osobních údajů, které jste schválil/a nebo s ním souhlasil/a, jak je popsáno výše. V rozsahu, v jakém příslušné právo vyžaduje výslovný souhlas pro sběr a použití osobních údajů, bude však Centili udržovat procesy a postupy, které zajistí, že tyto informace budou shromažďovány s vaším výslovným souhlasem. Vaše mobilní číslo nebude použito k jakékoliv propagaci Centili technologie, dokud takové použití nebude zveřejněno volba vy s ním nebudete souhlasit. 

 

Společnost Centili se zavazuje zajistit, aby informace, které o vás získáme a používáme, byly použity výhradně pro zamýšlený účel. Můžete nás kdykoli kontaktovat, abychom zkontrolovali, aktualizovali, odstranili nebo opravili (pro budoucí použití) vaše osobní údaje. Na vaši žádost odpovíme do třiceti (30) dnů od odeslání. Můžete nám rovněž pomoci udržovat přesné záznamy informováním nás o změnách vašich osobních údajů. 

 

Zabezpečení osobních údajů pod naší kontrolou využívá Centili fyzických, elektronických a procedurálních bezpečnostních opatření k ochraně před jejich ztrátou, zneužitím a jejich změnou. Společnost Centili nabízí standardní průmyslové postupy a bezpečnostní opatření k zabezpečení osobních údajů, které shromažďujeme. Přístup k osobním informacím je omezen na Obchodníky, zaměstnance a poskytovatele služeb, kteří potřebují mít přístup k těmto informacím, jak je popsáno v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů. Společnost Centili vyžaduje, aby Obchodníci dodržovali normy týkající se bezpečnosti, shromažďování, používání a sdílení osobních údajů a aby dodržovali platné zákony. Vyvíjíme přiměřené úsilí, abychom zajistili bezpečnost našich systémů. I přes naše úsilí nemůžeme zaručit, že osobní údaje nebudou přístupné, prozrazeny, pozměněny nebo zničeny porušením našich správních, řídících a technických záruk. Když zadáte citlivé informace, jako je vaše mobilní číslo, zašifrujeme tyto informace pomocí technologie zabezpečené vrstvy soketu (SSL). Pokud se Centili dozví o narušení bezpečnostních systémů, můžeme se vás pokusit upozornit elektronicky, abyste mohli podniknout příslušné ochranné kroky. Používáním Centili technologie souhlasíte s tím, že Centili s vámi může komunikovat elektronicky nebo prostřednictvím služby krátkých textových zpráv (SMS). Pokud dojde k narušení bezpečnosti, může společnost Centili zveřejnit na webových stránkách oznámení o takovém narušení. 

 

Prevence krádeží osobních údajů. Společnost Centili se věnuje ochraně vašich osobních údajů. Nikdy nebudeme od vás žádat osobní údaje faxem nebo e-mailem. Neposílejte prosím Centili prostřednictvím nezajištěné e-mailové zprávy důvěrné osobní údaje, jako mohou být platební instrukce, identifikátory pro vaši komunikaci se státními a samosprávnými institucemi, nebo čísla bankovních účtu. Důvěrné informace můžete společnosti Centili posílat poštou, telefonicky nebo nás kontaktovat. Nenechte se uvádět v omyl e-maily, které se jeví, že pocházejí od nás a žádají o osobní informace. 

 

Webové cookies. Při prohlížení našich webových stránek nebo stránek využívajících Centli technoloigie automaticky shromažďujeme určité technické informace o vaší návštěvě. Příklady tohoto typu informací zahrnují typ internetového prohlížeče, který používáte, vaši IP adresu, záhlaví prohlížeče, požadované soubory a název domény a zemi, ze které požadujete informace. Tento typ technických informací používáme k tomu, aby náš Web fungoval správně, abychom lépe porozuměli tomu, jak návštěvníci používají náš Web, k vylepšení Webu, jeho obsahu a funkčnosti tak, aby vyhovoval vašim potřebám. V rámci našeho úsilí chránit zákazníky před podvody se tyto informace také používají při ověřování toho, kdo jste, když na Web přistupujete. 

Některé z našich webových stránek mohou obsahovat „cookies“ nebo data, která jsou odeslána do vašeho webového prohlížeče a uložena ve vašem počítači. Účelem těchto „souborů cookie“ je umožnit, aby vás náš server rozpoznal jako uživatele Centili technologie pokud se na Web vrátíte pomocí stejného počítače a stejného internetového prohlížeče. V případě, že si nepřejete dostávat takové soubory cookie, můžete obvykle svůj internetový prohlížeč nakonfigurovat tak, aby nepřijímal soubory cookie nebo aby vás informoval, zda vám byl soubor cookie zaslán. Pokud to váš internetový prohlížeč dovolí, můžete cookies odmítnout, ale možná nebudete moci využívat všechny funkce a funkčnost našich webových stránek. Společnost Centili nespojuje informace, které ukládáme do souborů cookie, s žádnými osobními údaji, které poskytnete na našem webu. 

 

Postupy ochrany osobních údajů třetích stran. Společnost Centili nezodpovídá za obsahové nebo informační praktiky, které používají jiné webové stránky, které jsou propojeny s naším nebo z našich webových stránek nebo které používají Centili technologii. Ve většině případů, kdy jsou odkazy poskytovány, jsou poskytovány jako odkazy na informace o službách, které mohou být pro uživatele užitečné. Tyto weby a weby Obchodníků poskytující mobilní platební služby využívající Centili technologii se řídí jejich vlastními prohlášeními o ochraně osobních údajů. Před poskytnutím osobních údajů vám doporučujeme zkontrolovat prohlášení o ochraně osobních údajů na těchto webových stránkách třetích stran. Společnost Centili nenese odpovědnost za jakékoli nakládání s vašimi osobními údaji, s výjimkou případů uvedených v tomto dokumentu. 

 

Soubory cookie třetích stran. Na používání cookies našimi partnery a Obchodníky se nevztahuje naše prohlášení o ochraně osobních údajů. Nemáme přístup nebo kontrolu nad těmito cookies. Naši partneři a Obchodníci mohou používat cookies ID relace, aby vám usnadnili navigaci na našem webu. 

 

Použití Centili technologie dětmi. Společnost Centili nebude vědomě shromažďovat osobní údaje od dětí mladších 13 let bez souhlasu rodičů nebo zákonných zástupců. To však nesouvisí s EDO ani s věkem potřebným k nákupu jakéhokoli typu EDO. Bude se vztahovat na vaše vztahy s třetími stranami, od nichž je EDO nakupováno. 

 

Změna v Prohlášení o ochraně osobních údajů. Pro společnost Centili je vaše důvěra jedním z našich nejdůležitějších aktiv. Neustále pracujeme na ochraně soukromí našich zákazníků a průběžně kontrolujeme naše zásady ochrany osobních údajů. Web bude vždy obsahovat nejnovější prohlášení o ochraně osobních údajů. Pokud se rozhodneme změnit naše zásady ochrany osobních údajů, zveřejníme tyto změny v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů na webových stránkách, abyste si byli vědomi, jaké informace shromažďujeme, jak je používáme a za jakých okolností (pokud vůbec) je zveřejňujeme. Vyhrazujeme si právo toto prohlášení o ochraně osobních údajů kdykoli změnit, proto jej prosím často kontrolujte. Vaše pokračování v používání Centili technologie znamená, že plně přijímáte změny tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. 

 

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat. Pokud máte další dotazy ohledně našeho prohlášení o ochraně osobních údajů nebo o tom, jak jsou vaše osobní údaje použity, můžete nás kontaktovat. 

 

3. CENTILI TECHNOLOGIE 

Centili technologie vám umožňuje používat vaše mobilní číslo k nákupu obsahu, zboží nebo služeb od Obchodníků na základě jednorázové platby, nebo vaším svolením s předplatným, nebo opakovanými platbami. S výjimkou omezené úlohy Centili při poskytování přístupu k Centili technologie, kterou autorizujete nebo iniciujete, nejsme zapojeni do žádné jiné platební transakce mezi vámi, jakýmkoli jiným uživatelem nebo vydavatelem. Centili není bankou, finanční společností, převodcem peněz nebo jiným regulovaným nebo neregulovaným subjektem v oblasti bankovnictví nebo poskytování bankovních služeb. Můžeme využít služeb jedné nebo více třetích stran, zpracovatelů a / nebo finančních institucí k poskytování Centili technologie a zpracování vašich transakcí. 

 

4. PODVODY 

Centili technologii lze použít pouze za účelem transakce s autorizovanými vydavateli a nikoliv k nezákonným, podvodným účelům jakéhokoli druhu. Pokud se domníváte, že vaše mobilní zařízení bylo používáno neoprávněně, podvodně nebo nezákonně, kontaktujte nás. Podle uvážení Centili mohou být jakékoli informace, které poskytnete v souvislosti se zprávou o podvodu nebo protiprávním jednání, předány příslušnému orgánu. 

 

5. OTÁZKY K POUŽITÍ CENTILI TECHNOLOGIE 

Pokud jste z jakéhokoliV důvodu nespokojeni nebo máte jiné problémy s Centili technologií, kontaktujte nás. Společnost Centili neustále pracuje na zdokonalování Centili technologie a vynaloží veškeré úsilí k rychlému prozkoumání problémů k vaší spokojenosti. 

 

6. VAŠE ODPOVĚDNOST 

Pokud jste kupující a nejste spokojeni s jakýmkoli obsahem, zbožím nebo službami, které jste si zakoupili pomocí Centili technologie, měli byste nejprve kontaktovat Obchodníka. Berete na vědomí, přijímáte a souhlasíte s tím, že váš vztah se společností Centili je omezen na popis uvedený v bodě 3 této Smlouvy pro splnění účelů vašich vztahů s třetími stranami a že společnost Centili neodpovídá za EDO, který jste zakoupili pomocí Centili technologie. Pokud nemůžete vyřešit záležitost s Ochodníkem, můžete nás kontaktovat a Centili se může - podle svého výhradního uvážení - rozhodnout požádat Obchodníka o řešení vašich problémů.  

 

7. VÝJIMKA Z ODPOVĚDNOSTI  

Společnost Centili nemá žádnou kontrolu nad kvalitou, zdatností, bezpečností, spolehlivostí, zákonností nebo jakýmkoli jiným aspektem (a) jakéhokoli EDO, který můžete zakoupit nebo prodat pomocí Centili technologie nebo (b) výkladu nebo webových stránek Obchodníka, ke kterým můžete přistupovat jako součást používání Centili technologie. Nesledujeme akce ani stav Obchodníků. Nejsme povinni k vrácení peněz, pokud se ukáže, že produkt nebo služba nesplňuje vaše očekávání, nebo pokud Obchodník nesplní své závazky. Nemáme žádnou povinnost a nemůžeme zaručit, že vyřešíme jakékoli spory související s jakoukoli transakcí k vaší spokojenosti. Centili technologie je poskytována „JAK JE“ a bez záruky. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že čas od času může být Centili technologie zpožděna, nedostupná nebo přerušena na dobu neurčitou kvůli okolnostem mimo přiměřenou kontrolu Centili, mimo jiné včetně nepřesností, přerušení nebo zpoždění přenosu informací přes Operátora při použití Způsobilého mobilního zařízení při přístupu k internetu, nebo v rámci jakéhokoliv  přerušení nebo poruše v poskytování Centili technologie, ať už způsobené výpadky napájení, selháním zařízení nebo jinými důvody. Společnost Centili a její přidružené subjekty nenesou odpovědnost za jakékoli nároky vyplývající z Centili technologie nebo související s ní vyplývající z jakéhokoli takového zpoždění, nedostupnosti, přerušení nebo podobného selhání. V žádném případě nebude Centili ani žádný přidružený subjekt odpovědný za nepřímé, následné nebo zvláštní škody, včetně ušlých zisků, které vzniknou v důsledku vašeho používání Centili technologie, pokud byly takové škody přiměřeně předvídatelné a bylo o nich poskytnuto oznámení. Tato omezení se budou vztahovat na všechny příčiny žaloby, ať už vyplývající z porušení Smlouvy, deliktu (včetně nedbalosti) nebo jakékoli jiné právní teorie. Tím, že Centili identifikuje mobilní telefon nebo jiné zařízení jako Způsobilé mobilní zařízení pro použití s ​​ Centili technologie, nedoporučuje, neschvaluje ani neposkytuje žádné prohlášení nebo záruky jakéhokoli druhu týkající se výkonu nebo provozu takového zařízení. Jste zodpovědní za výběr vhodného mobilního zařízení a za veškeré problémy související s provozem, výkonem a náklady souvisejícími s tímto zařízením u vašeho Operátora. Pokud není v platných zákonech nebo předpisech stanoveno jinak, může Centili ukončit vaše používání Centili technologie a rozšířit, snížit nebo pozastavit typy a měnové částky transakcí povolených pomocí služby, změnit čas registrace a transakční limity s tím spojené od času na základě bezpečnostních otázek a dalších faktorů kdykoli podle vlastního uvážení bez předchozího upozornění. Práva a povinnosti související s EDO, jakož i potřebné souhlasy s dodávkami a / nebo vaše práva na odstoupení od nákupu takových EDO, nebudou odpovědností Centili.  

 

8. PŘIJATELNÉ POUŽITÍ CENTILI TECHNOLOGIE 

Vždy se budete řídit všemi platnými zákony, pravidly a předpisy platnými pro vaše používání Centili technologie. Aniž byste omezili výše uvedené, nesmíte jednat jako zprostředkovatel plateb, servisní kancelář nebo jinak prodávat Centili technologii jménem jakékoli třetí strany, mimo jiné včetně manipulace, zpracování a přenosu finančních prostředků pro jakoukoli třetí stranu. Můžeme odmítnout poskytnout vám a právo zakázat vám Centili technologii kdykoli z jakéhokoli důvodu, včetně našeho podezření z podvodu, nezákonného, ​​neoprávněného nebo nevhodného chování nebo pokud vaše použití Centili technologie má za následek nadměrné požadavky na vrácení peněz nebo zpětné zúčtování.  

 

9. ŽÁDNÁ ZÁRUKA  

 

WEBOVÁ STRÁNKA A CENTILOVÉ TECHNOLOGIE JSOU POSKYTOVÁNY NA ZÁKLADĚ „JAK JE“. V NEJVYŠŠÍM ROZSAHU POVOLENÉM UPLATNITELNÝM ZÁKONEM NEPOSKYTUJEME ŽÁDNÉ ZÁZNAMY NEBO ZÁRUKY JAKÉKOLI DRUHOVÉ, VÝSLOVNÉ NEBO IMPLIKOVANÉ, TÝKAJÍCÍ SE WEBOVÉ STRÁNKY, TECHNOLOGIE NEBO APLIKACE NEBO DOKUMENTACE, VČETNĚ OMEZENÍ ZAKÁZKY, PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL, NÁZEV NEBO NEPORUŠENÍ; (B) ŽE WEBOVÁ STRÁNKA, TECHNOLOGIE NEBO APLIKACE NEBO DOKUMENTACE SPLNÍ VAŠE POŽADAVKY, BUDOU VŽDY DOSTUPNÉ, PŘÍSTUPNÉ, NEPRIJATÉ, VČASNÉ, BEZPEČNÉ, PROVOZOVÁNY BEZ CHYBY, NEBO ŽE NEBUDE OBSAHOVAT NĚJAKOU FUNKCI; NEBO (C) JAKÉKOLI IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY VYPLÝVAJÍCÍ Z OBCHODNÍHO POUŽITÍ.  

 

10. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI  

 

V ROZSAHU POVOLENÉM UPLATNITELNÝM ZÁKONEM, NEMÁME MY ANI NAŠE DCEŘINÍ SPOLEČNOSTI  (ANI NAŠI ANI JEJICH ZAMĚSTNANCI, ŘEDITELÉ, AGENTI A ZÁSTUPCI) ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PRODEJEM ZBOŽÍ OBCHODNÍKU, WEBOVOU STRÁNKOU, CENTILI TECHNOLOGYÍ (VČETNĚ ZNEMOŽNĚNÍ POUŽÍVÁNÍ CENTILI TECHNOLOGIE) NEBO JAKÉKOLI SLUŽBY, NEBO ZBOŽÍ NÁKUPU, NEBO TRANSAKCÍ PROVEDENÝCH PŘES CENTILI TECHNOLOGII. V ROZSAHU POVOLENÉM UPLATNITELNÝM PRÁVEM NENESEME ANI NAŠE DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI (NAŠI ANI JEJICH ZAMĚSTNANCI, ŘEDITELÉ, AGENTI A POVĚŘENÍ ZÁSTUPCI) V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ZODPOVĚDNOST ZA CIZÍ ZAVINĚNÍ NEBO NEDBALOST PŘI VAŠEM VYUŽITÍ CENTILI TECHNOLOGIE A TO NAD RÁMEC NAŠEHO VÝDĚLKU Z CENTILI TECHNOLOGIE A NAD RÁMEC DOBY 3 MĚSÍCŮ OD PŮVODNÍ TRANSAKCE S VYUŽITÍM CENTILI TECHNOLOGIE. V žádném případě nebudeme odpovídat za jakékoli selhání nebo zpoždění námi (nebo našimi zaměstnanci, agenty nebo zástupci) při plnění našich závazků podle této Smlouvy, bez ohledu na to, zda selhání nebo zpoždění je způsobeno událostí nebo podmínkou nad rámec našich kontroly. Zákony některých států nebo jiných jurisdikcí neumožňují omezení předpokládaných záruk ani vyloučení nebo omezení určitých škod. Pokud se tyto zákony použijí, nemusí se na vás některá nebo všechna výše uvedená vyloučení odpovědnosti, vyloučení nebo omezení vztahovat a vy můžete mít kromě práv obsažených v této dohodě další práva. Naše odpovědnost je omezena v největším rozsahu povoleném zákonem.  

 

11. ODŠKODNĚNÍ  

Zavazujete se, že nás a naše dceřiné společnosti odškodníte (a jejich příslušným zaměstnance, ředitele, agenty a zástupce) vůči jakýmkoli nárokům, nákladům, ztrátám, škodám, rozsudkům, pokutám, úrokům a výdajům (včetně přiměřeně platných právníků)  vyplývajících z jakéhokoli nároku, žaloby, auditu, vyšetřování, nebo jiného řízení zahájeného osobou nebo subjektem, které vzniknou, nebo se týkají: a) jakéhokoli skutečného nebo domnělého porušení vašich prohlášení, záruk nebo závazků stanovené v této Smlouvě, mimo jiné včetně jakéhokoli porušení zásad společnosti Centili; (b) vaše neoprávněné nebo nesprávné použití Centili technologie; nebo (c) jakékoli nezákonné nebo podvodné používání Centili technologie.  

 

12. OBECNÁ USTANOVENÍ  

12.1 Elektronická oznámení a váš souhlas  

Primárně s vámi komunikujeme prostřednictvím vaší registrované elektronické adresy a vašeho telefonního čísla (e-mailem a zasílání zpráv SMS). Používáním Centili technologie a přijetím podmínek této Smlouvy souhlasíte s tím, abyste dostávali oznámení od nás elektronicky (váš „Souhlas“). Souhlasíte s tím, že můžeme poskytovat veškerou komunikaci související s vaším použitím Centili technologie, včetně, aniž by na byly omezeny dohody týkající se Centili technologie, změny této Smlouvy, zveřejnění, oznámení, informace o transakcích, poplatků, prohlášení, zásad (včetně oznámení změn v našich zásadách ochrany osobních údajů), odpovědi na nároky a další komunikaci se zákazníky, kterou od vás můžeme být povinni poskytnout zákonem v elektronické podobě (dále jen „Komunikace“). Veškerá naše Komunikace bude zaslána (a) e-mailem nebo SMS zprávami spojenými s vaším mobilním telefonem, (b) poskytnutím přístupu na Web, který označíme v e-mailu nebo SMS oznámení, nebo (c) zveřejněním na našem Webu. Veškerá Komunikace budou považována za "písemná" a obdržená v okamžiku jejich zaslání. Jste zodpovědní za vytváření a správu vlastních záznamů o těchto Komunikacích. Jste povinen/a zaslat nám oznámení na určenou e-mailovou adresu/y na Webu nebo prostřednictvím formulářů pro podání na Webu. Vyhrazujeme si právo přerušit nebo upravit způsob poskytování Komunikace. O jakékoli změně vás budeme předem informovat.  

 

12.2 Ochrana dat  

Pokud jde o shromažďování a zpracování vašich osobních údajů, přečtěte si pozorně naše Zásady ochrany osobních údajů a Zásady používání souborů cookie.  

 

12.3 Rozhodné právo  

Tato dohoda a všechny její podmínky se řídí právními předpisy Anglie a Walesu, aniž by byly dotčeny jakékoli zásady kolizních norem. Veškeré spory týkající se vaší návštěvy webových stránek Centili rozhodují londýnské soudy a vy v této Smlouvě souhlasíte s výhradní jurisdikcí a místem konání těchto soudů.  

 

12.4 Přiřazení  

Bez našeho předchozího písemného souhlasu nesmíte postoupit ani převést žádná práva, povinnosti ani privilegia, která máte na základě této Smlouvy na cizí osobu. S výhradou výše uvedeného bude tato Smlouva závazná pro vaše případné nástupce. Jakékoli přiřazení nebo převod v rozporu s touto částí bude považován za neplatný.  

 

12.5 Zřeknutí se práv  

Bez našeho předchozího písemného souhlasu se nezříkáme žádných našich práv nebo opravných prostředků nebo jejich částí vyplývajících z této Smlouvy. Pokud striktně nevynucujeme naše práva z této Smlouvy plynoucí, neznamená to vzdání se našeho práva na následné vymáhání takových práv.  

 

12.6 Obchodní spolupráace  

Nic v této Smlouvě nezakládá ani nevytváří jakýkoli typ společného podniku, zaměstnanecko právního vztahu, věřitelského vztahu, úschovy, partnerství nebo jakéhokoliv důvěrného vztahu mezi vámi, námi nebo našimi přidruženými subjekty.  

 

12.7 Oddělitelnost  

Pokud soud rozhodne, že některá část této Smlouvy je neplatná nebo nevynutitelná, zbývající části této Smlouvy zůstanou v plné platnosti a účinnosti a na naši žádost soud vyřadí jakékoli neplatné nebo nevynutitelné části způsobem, který nejlépe odráží účinek a záměr původní verze Smlouvy. Pokud taková konstrukce není možná, bude ustanovení od této Smlouvy odděleno a zbývající část Smlouvy zůstane v plné platnosti a účinnosti.  

 

12.8 Plný obsah Smlouvy  

 

Text této Smlouvy včetně Centili zásad a obecných podmínek Webu, představuje úplnou dohodu smluvních stran s ohledem na předmět této Smlouvy a nahrazuje a ruší všechny předchozí a současné dohody, nároky, prohlášení, a porozumění smluvních stran v souvislosti s předmětem této dohody. S výjimkou případů výslovně uvedených výše nebude pro společnost Centili závazná žádná změna nebo doplnění této dohody, pokud nebude takové doplnění nebude vyhotoveno písemně a podepsáno Centili.

Centili Payment Demo

Please select the mobile payment flow you want to try: