Terms and conditions

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις

Τελευταία τροποποίηση: 16/09/2020

1. Γενικά

Η Centili LTD (εφεξής καλούμενη χάριν συντομίας η «Εταιρεία»), έχει την επίσημη έδρα της στο Ηνωμένο Βασίλειο (5th Floor, 86 Jermyn Street, SW1Y 6AW, Λονδίνο) όπου είναι εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Επιμελητήριο με αριθμό 7911314. Αριθμό Φορολογικού Μητρώου GB 003428125, https://www.centili.com/ (support@centili.com)

Οι ακόλουθοι Όροι και Προϋποθέσεις διέπουν τη χρήση των Υπηρεσιών που παρέχει η Εταιρεία και αποτυπώνουν την πλήρη συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και του προσώπου που γίνεται συνδρομητής των υπηρεσιών της Εταιρείας (εφεξής καλούμενου χάριν συντομίας ο «Τελικός Χρήστης» ή «Πελάτης»). Επιπλέον όροι και προϋποθέσεις που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρεία ρητώς ενσωματώνονται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις δια του παρόντος (εφεξής καλούμενοι από κοινού χάριν συντομίας οι «Όροι»).

Η Εταιρεία δύναται, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να τροποποιήσει τους Όρους οποτεδήποτε, προκειμένου, επί παραδείγματι, να εναρμονιστούν με νομοθετικές αλλαγές ή αλλαγές σχετικές με τις υπηρεσίες της. Αυτές οι αλλαγές ή τροποποιήσεις τίθενται άμεσα σε ισχύ έναντι όλων των Πελατών μετά την ανάρτηση των τροποποιημένων Όρων στην ιστοσελίδα της Εταιρεία. Εάν ο Τελικός Χρήστης διαφωνεί με τους τροποποιημένους Όρους, οφείλει να διακόψει τη χρήση των υπηρεσιών της Εταιρείας.

Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες της Εταιρείας, ο Τελικός Χρήστης αποδέχεται τη συμμόρφωσή του με τους Όρους.

2. Υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες της Εταιρείας ενδεικτικά περιλαμβάνουν τις ψηφιακές και άλλες υπηρεσίες, τις οποίες η Εταιρεία προσφέρει διαδικτυακά μέσω του παρόχου υπηρεσίων κινητής τηλεφωνίας του Τελικού Χρήστη (εφεξής καλούμενου χάριν συντομίας ο «Πάροχος»), όπως, επί παραδείγματι, γραπτά μηνύματα, αρχεία ήχου και/ή εικόνας, παιχνίδια και/ή άλλες συναφείς υπηρεσίες (εφεξής καλούμενες χάριν συντομίας οι «Υπηρεσίες Περιεχομένου»). Οι ανωτέρω Υπηρεσίες Περιεχομένου προσφέρονται από το δίκτυο των Παρόχων μέσω Short Message Services (‘SMS’), General Packet Radio Services (‘GPRS’) και/ή Third Generation Services (‘3G’) ή οποιουδήποτε άλλου τρόπου.

Στην Ελλάδα η υπηρεσία BADOO παρέχεται μέσω της τεχνικής υποδομής και των 5ψηφίων κωδικών της PAYDASH Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, 3ης Σεπτεμβρίου 144 ΤΚ 11251, Αθήνα Τηλέφωνο Εξυπηρέτησης Πελατών: 2111881788 c.support@paydash.gr

Η Εταιρεία διαρκώς αλλάζει και βελτιώνει τις Υπηρεσίες της. Κατά συνέπεια, ενδέχεται να προσθέσει ή να αφαιρέσει λειτουργίες ή χαρακτηριστικά και να αναστείλει ή να διακόψει τελείως μία Υπηρεσία.

3. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις του Τελικού Χρήστη

Χρήστης - σημαίνει ενήλικο άτομο, που χρησιμοποιεί την Υπηρεσία σύμφωνα με τους Όρους και Προϋποθέσεις. Ατομα με περιορισμένη νομική ικανότητα μπορούν να χρησιμοποιούν την Υπηρεσία υπό τον όρο ότι ένας νόμιμος εκπρόσωπος αυτού του ατόμου συναινεί σε αυτήν τη χρήση και άτομα χωρίς νομική ικανότητα - υπό τον όρο ότι ο νόμιμος εκπρόσωπός τους ενεργεί για λογαριασμό τους.

Στον Τελικό Χρήστη χορηγείται η άδεια να λαμβάνει, αποθηκεύει και να προβάλλει τις Υπηρεσίες Περιεχομένου της Εταιρείας. Η ως άνω άδεια είναι προσωποπαγής, μη αποκλειστική, δεν δύναται να εκχωρηθεί και χορηγείται με αποκλειστικό σκοπό να διευκολύνει τον Τελικό Χρήστη κατά την χρήση και απόλαυση των προνομίων των Υπηρεσιών, όπως αυτές παρέχονται από την Εταιρεία και κατά τρόπο που επιτρέπουν οι Όροι.

Κατά την χρήση των Υπηρεσιών, ο Τελικός Χρήστης ενδέχεται να λαμβάνει ανακοινώσεις υπηρεσιών, διαχειριστικά μηνύματα και άλλες πληροφορίες και έχει το δικαίωμα να επιλέξει να εξαιρεθεί από αυτές τις επικοινωνίες.

Ο Τελικός Χρήστης οφείλει να συμμορφώνεται με τις πολιτικές της Εταιρείας σε σχέση με τις Υπηρεσίες και να τις χρησιμοποιεί κατά σύννομο τρόπο.

Ο Τελικός Χρήστης οφείλει να απόσχει από οποιαδήποτε κακή χρήση των Υπηρεσιών, επί παραδείγματι, να προσπαθεί να έχει πρόσβαση σε αυτές κατά τρόπο αντίθετο προς τις οδηγίες της Εταιρείας.

Η Χρήση των Υπηρεσιών δεν παρέχει στον Τελικό Χρήστη την άδεια να αντιγράφει, αναπαράγει, τροποποιεί, να δημιουργεί παράγωγα έργα (όπως αυτά που προκύπτουν από μεταφράσεις, προσαρμογές ή άλλες αλλαγές), να επικοινωνεί, να δημοσιεύει, να εκτελεί δημόσια, μεταβιβάζει, πωλεί, μισθώνει, διανέμει και, γενικά, να εμπορεύεται, ή να χρησιμοποιεί με οποιονδήποτε άλλο μη εξουσιοδοτημένο τρόπο τις Υπηρεσίες Περιεχομένου ή μέρος αυτών, εκτός εάν η Εταιρεία ρητώς συναινεί σε αυτή τη χρήση.

4. Χρεώσεις

Η εγγραφή στην βασική εκδοχή της υπηρεσίας είναι δωρεάν. Οι χρεώσεις πραγματοποιούνται από την στιγμή που ο Πελάτης αγοράσει έξτρα παροχές από το βασικό πακέτο είτε ως μεμονωμένες αγορές είτε στα πλαίσια συνδρομής. Χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες της Εταιρείας, ο Πελάτης αποδέχεται τις χρεώσεις της Εταιρείας, όπως αυτές αναφέρονται στην ιστοσελίδα της. Οι Χρεώσεις ενδέχεται να ποικίλλουν ανάλογα με τις παρεχόμενες Υπηρεσίες, ήτοι (α) συνδρομή στις Υπηρεσίες Περιεχομένου, (β) δωρεάν μονάδες για λήψη αρχείων («Υπηρεσία Club») και (γ) μεμονωμένες παραγγελίες. (One Time Payment).

Οι Χρεώσεις για σταθερές συνδρομές θα τιμολογούνται μέσω του λογαριασμού του Παρόχου του Πελάτη. Οι Χρεώσεις για προπληρωμένες συνδρομές θα αφαιρούνται από το πιστωτικό υπόλοιπο του Πελάτη.

Όλες οι Χρεώσεις καταβάλλονται εις το ακέραιο.

Τα γραπτά μηνύματα που αποστέλλονται μέσω του πενταψήφιου κωδικού 54303 (call2action, μήνυμα καλωσορίσματος, μηνιαία ενημέρωση, δεκαπενθήμερη ενημέρωση,επιβεβαίωση διαγραφής) είναι δωρεάν. Η Εταιρεία καταγράφει τον αριθμό κινητού τηλεφώνου του Τελικού Χρήστη στο ηλεκτρονικό της σύστημα.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τις Χρεώσεις της, οι οποίες ισχύουν μετά την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα της https://badoo.com/. Οι τροποποιήσεις των Χρεώσεων θα επικοινωνούνται στους υπάρχοντες Πελάτες μέσω γραπτού μηνύματος μία εβδομάδα πριν την τροποποίηση. Οι τροποποιημένες Χρεώσεις θα ισχύουν για τους νέους Πελάτες ή για Πελάτες που είναι ήδη εγγεγραμμένοι τη στιγμή της τροποποίησης, εάν συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες της Εταιρεία μετά την προαναφερθείσα ενημέρωση.

Η Υπηρεσία BADOO δεν σχετίζεται, χορηγείται, υποστηρίζεται ή είναι αντικείμενο διαχείρισης από κανένα από τα προϊόντα που παρουσιάζονται και καμμία εμπορική εταιρεία. Τα εμπορικά σήματα, τα σημεία εξυπηρέτησης, τα λογότυπα (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των εμπορικών ονομάτων προϊόντων και εμπορικών εταιρειών) είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

Όλα τα γραπτά μηνύματα, που αποστέλλονται από τον Πελάτη, θα χρεώνονται σε αυτόν μέσω του Παρόχου του, σύμφωνα με τις τυπικές χρεώσεις. Οι εν λόγω χρεώσεις ενδέχεται να διαφέρουν ανά Πάροχο. 

H χρέωση των μεμονωμένων παραγγελιών – υπηρεσιών ανέρχεται σε 3.65 € ανά SMS (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), που θα αποστέλλεται από τον χρήστη στον 5ψήφιο κωδικό 54111. Τελική Τιμή Μηνύματος.

H χρέωση της συνδρομής ανέρχεται σε 2,08 € ανά SMS (3SMS/εβδομάδα=12 SMS τον μήνα) (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), που θα λαμβάνετε από τον 5ψήφιο κωδικό 54006 ή σε 0,52 € ανά SMS (έως 12SMS/εβδομάδα= 48 SMS τον μήνα) (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), που θα λαμβάνετε από τον 5ψήφιο κωδικό 54124. Τελική Τιμή Μηνύματος.

Ο Τελικός χρήστης διά του παρόντος παραχωρεί ρητώς την άδειά του για χρέωση και δεσμεύεται για την πλήρη αποπληρωμή των Χρεώσεων., συμφωνόντας για την άμεση εκτέλεση της Υπηρεσίας και τη λήψη ψηφιακού περιεχομένου πριν από το τέλος της περιόδου των 14 ημερών για υπαναχώρηση από τη συμφωνία, με συνέπεια την απώλεια του δικαιώματος αυτού .

5. Εγγυήσεις και Δηλώσεις Αποποίησης

Η Εταιρεία παρέχει τις Υπηρεσίες της χρησιμοποιώντας ένα εμπορικά εύλογο επίπεδο δεξιότητας και προσοχής. Εντούτοις, η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει συγκεκριμένες δεσμεύσεις σχετικά με τις Υπηρεσίες, όπως, επί παραδείγματι, σχετικά με το περιεχόμενο στις Υπηρεσίες, τις συγκεκριμένες λειτουργίες των Υπηρεσιών ή την αξιοπιστία, διαθεσιμότητα ή τη δυνατότητά τους να ικανοποιήσουν τις ανάγκες του Τελικού Χρήστη. Η Εταιρεία παρέχει τις Υπηρεσίες της “ως έχουν”.

Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι η πρόσβαση του Τελικού Χρήστη στις Υπηρεσίες ενδέχεται, ανά πάσα στιγμή, να διακοπεί ή να δυσχερανθεί εξ αιτίας παραγόντων, οι οποίοι εκφεύγουν του ελέγχου, που ευλόγως αναμένεται να ασκεί η Εταιρεία, περιλαμβανομένων, ενδεικτικά, τεχνικών προβλημάτων στο δίκτυο του Παρόχου.

6. Ευθύνη

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν ζημίες που μπορεί να υποστεί ο Τελικός Χρήστης σε σχέση με τις

Υπηρεσίες. Σε κάθε περίπτωση, για οποιαδήποτε απαίτηση σχετική με τους Όρους, συμπεριλαμβανομένων τυχόν σιωπηρών εγγυήσεων, η συνολική ευθύνη της Εταιρεία περιορίζεται στο ποσό που ο Τελικός Χρήστης κατέβαλε στην Εταιρεία για τις Υπηρεσίες.

Περαιτέρω, ο Τελικός Χρήστης δεν δικαιούται να αξιώσει μείωση των Χρεώσεων ή επιστροφή χρημάτων για Χρεώσεις που έχουν ήδη καταβληθεί, σε περίπτωση διακοπής της χρήσης των Υπηρεσιών.

7. Αποζημίωση

Ο Τελικός Χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην υποστεί βλάβη η Εταιρεία και να αποζημιώσει την Εταιρεία και τους εκπροσώπους, εργαζομένους και συνεργάτες της για οποιαδήποτε απαίτηση, αγωγή ή διαδικασία που σχετίζεται με τη χρήση των Υπηρεσιών ή με παράβαση των Όρων, περιλαμβανομένης οποιασδήποτε υποχρέωσης αποζημίωσης ή δαπάνης που πηγάζει από απαιτήσεις, βλάβη, ζημία, δικαστικές αποφάσεις, δικαστικά έξοδα και δικηγορικές αμοιβές.

8. Καταγγελία

Ο Τελικός Χρήστης δύναται να διακόψει οποτεδήποτε τη χρήση των Υπηρεσιών.

Η Εταιρεία έχει δικαίωμα άμεσης καταγγελίας ή περιορισμού της πρόσβασης του Τελικού Χρήστη στις Υπηρεσίες, με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, για οποιονδήποτε από τους ακόλουθους λόγους: (α) λόγω παράβασης των παρόντων Όρων, (β) κατόπιν σχετικού αιτήματος των δικαστικών ή άλλων κρατικών αρχών, (γ) λόγω διακοπής ή ουσιώδους τροποποίησης των Υπηρεσιών (ή μέρους αυτών), (δ) λόγω απρόβλεπτων τεχνικών θεμάτων ή προβλημάτων ή θεμάτων ασφαλείας, (ε) εξ αιτίας απατηλών ή παρανόμων δραστηριοτήτων του Τελικού Χρήστη, (στ) λόγω μη καταβολής ή καθυστερήσεων στις καταβολές των Χρεώσεων που οφείλονται από τον Τελικό Χρήστη σε σχέση με τις Υπηρεσίες, (ζ) κατόπιν σχετικού αιτήματος του Παρόχου του Τελικού Χρήστη.

Η καταγγελία ή ο περιορισμός της πρόσβασης θα πραγματοποιείται κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Εταιρεία και η τελευταία δεν θα ευθύνεται έναντι του Τελικού Χρήστη ή οποιουδήποτε τρίτου για την καταγγελία ή τον περιορισμό πρόσβασης στις Υπηρεσίες.

Μετά την καταγγελία, ο Τελικός Χρήστης δεν θα έχει πρόσβαση στις Υπηρεσίες, ανεξαρτήτως του εάν έχει καταβάλει τις σχετικές Χρεώσεις για αυτές τις Υπηρεσίες.

9. Πνευματική Ιδιοκτησία

Τα δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας, όπως εμπορικά σήματα, εμπορικές επωνυμίες, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, δικαιώματα βάσης δεδομένων, κατοχυρωμένα σχέδια, διπλώματα ευρεσιτεχνίας και οποιαδήποτε άλλα παρόμοια

δικαιώματα που προστατεύονται σε οποιαδήποτε χώρα, καθώς και εκκρεμείς αιτήσεις κατοχύρωσης, που σχετίζονται με τις Υπηρεσίες της Εταιρεία και/ή την ιστοσελίδα της παραμένουν πάντα στην κυριότητα της Εταιρεία.

Η υπηρεσία δεν σχετίζεται, χορηγείται ή υποστηρίζεται από κανένα από τα προϊόντα που παρουσιάζονται και καμία εμπορική εταιρεία. Τα εμπορικά σήματα, τα σημεία εξυπηρέτησης, τα logos (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των χαρακτηριστικών ονομάτων προϊόντων και εμπορικών εταιρειών) είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών και προστατεύονται από την αντίστοιχη νομοθεσία

10. Επεξεργασία Δεδομένων

Η Εταιρεία συλλέγει και χρησιμοποιεί συγκεκριμένα προσωπικά δεδομένα σχετικά με τον Τελικό Χρήστη για εμπορικούς σκοπούς. Η Εταιρεία θα χρησιμοποιεί τα δεδομένα αυτά, με τον τρόπο που περιγράφεται στην Πολιτική Απορρήτου της, αντίγραφο της οποίας υπάρχει στην ιστοσελίδα της Εταιρεία, και σύμφωνα με την νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (EE) 2016/679 (GDPR)).

Σε σχέση με τη λειτουργία της Υπηρεσίας, η Εταιρεία διατηρεί στις βάσεις δεδομένων της τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου από το οποίο έχει ενεργοποιηθεί υπηρεσία , όπως απαιτείται από τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις, ιδίως για μια περίοδο που επιτρέπει λαμβάνοντας υπόψη τα παράπονα που υποβλήθηκαν ή άλλες αξιώσεις σχετικά με την Υπηρεσία.

Τα στοιχεία των χρηστών θα υποβάλλονται σε επεξεργασία εντός του πεδίου εφαρμογής και για τον αναγκαίο σκοπό για την παροχή της Υπηρεσίας (επίσης με σκοπό την εξέταση καταγγελιών) και μετά την ολοκλήρωση της Υπηρεσίας, τα δεδομένα των χρηστών θα αφαιρεθούν, εκτός εάν απαιτείται το αντίθετο .Η αποθήκευση ορισμένων δεδομένων για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από την παροχή της Υπηρεσίας προκύπτει από τις διατάξεις του νόμου. Η παροχή δεδομένων είναι εθελοντική και γίνεται με τη συναίνεση του χρήστη . Οι χρήστες έχουν, μεταξύ άλλων, το δικαίωμα προβολής, διόρθωσης και επίσης απαίτησης διαγραφής των προσωπικών τους δεδομένων. Ο Χρήστης μπορεί ζητήσει τη διαγραφή ή διόρθωση των προσωπικών του δεδομένων

Χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες της Εταιρείας, ο Τελικός Χρήστης συναινεί στην προαναφερθείσα επεξεργασία, διατηρώντας το δικαίωμα να εναντιωθεί σε αυτή την επεξεργασία αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση c.support@paydash.gr

Οι προωθητικές σελίδες των υπηρεσιών ενδέχεται να περιέχουν συνδέσμους, διαφημιστικούς ή μη, από εμάς ή τρίτα μέρη. Με την εγγραφή σας συμφωνείτε, πλην άλλων, ότι αποδέχεστε την λήψη αυτών των συνδέσμων, από εμάς ή και τρίτα μέρη, προκειμένου να ενημερωθείτε για προϊόντα ή υπηρεσίες που τυχόν σας ενδιαφέρουν.

Επισημαίνουμε ότι για το περιεχόμενο των προωθητικών ενεργειών και εν γένει σελίδων τρίτων μερών δεν φέρουμε καμία ευθύνη.

Με την εγγραφή σας ή την με κάθε τρόπο πρόσβαση σε σελίδες τρίτων μερών , εφαρμόζονται οι όροι και οι πολιτικές των τρίτων αυτών μερών .

11. Εκχώρηση

Ο Τελικός Χρήστης δεν δύναται να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει οποιοδήποτε από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις του, που πηγάζουν από τους Όρους.

Η Εταιρεία έχει δικαίωμα να εκχωρήσει, εν όλω ή εν μέρει, τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις της, που πηγάζουν από τους Όρους χωρίς περιορισμό.

12. Διάφορα

Αυθυπαρξία εκάστου όρου. Εάν οποιαδήποτε διάταξη των Όρων κριθεί άκυρη ή μη εφαρμόσιμη, δεν θα επηρεάσει οποιαδήποτε άλλη διάταξη, και όλες οι λοιπές διατάξεις θα εξακολουθήσουν να ισχύουν και να παράγουν όλα τα αποτελέσματά τους.

Ανοχή. Η ανοχή, καθυστέρηση ή επιείκεια εκ μέρους της PAYDASH κατά την εφαρμογή οποιωνδήποτε διατάξεων των Όρων δεν θα προκαλέσει ζημία ή θα επηρεάσει τα δικαιώματά της και τα δικαιώματα αποζημίωσης, ούτε οποιαδήποτε παραίτηση αναφορικά με κάποια παράβαση θα ερμηνευθεί ως παραίτηση για επόμενη παράβαση.

Αγγλική Γλώσσα. Σε περίπτωση διάστασης μεταξύ του Αγγλικού και του Ελληνικού κειμένου των Όρων, θα υπερισχύει το Αγγλικό κείμενο.

13. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία

Οι Όροι θα διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει σχετικά με την ερμηνεία και/ή την εφαρμογή και/ή την καταγγελία τους θα παραπέμπεται στα Δικαστήρια των Αθηνών, τα οποία θα αποφασίζουν επ’ αυτής έχοντας αποκλειστική αρμοδιότητα.


General Terms and Conditions

Last modified: 16/09/2020

1. General

The Centili LTD (hereinafter called «Τhe Company», has its registered office in 5th Floor, 86 Jermyn Street, SW1Y 6AW, London, United Kingdom and is registered at the Chamber of Commerce under number 7911314 VAT no. GB 003428125 https://www.centili.com/ (support@centili.com)

The following General Terms and Conditions govern the use of the services that Company provides and represent the entire agreement between Εταιρεία and the individual who subscribes to the Company’s services (hereinafter referred to as “End User” or “Customer”). Additional terms and conditions that are posted on the Company’s website are hereby expressly incorporated herein (hereinafter collectively referred to as “T&Cs”).

The Company may, in its sole discretion, modify these T&Cs at any time, in order to, for example, reflect changes to the law or changes to its services. Said changes or modifications shall be made effective immediately for all Customers upon posting of the modified T&Cs to PAYDASH’s website. If the End User does not agree to the modified T&Cs, he/she should discontinue his/her use of the Company’s services.

By using the Company’s services, End User agrees to comply with the T&Cs.

2. Services

The Company’s services indicatively include the digital and other services that PAYDASH offers online through the End User’s mobile phone operator (hereinafter referred to as “Operator”), as, for example, text messages, sound and/or image files, games and/or other similar services (hereinafter referred to as “Content Services”); said Content Services are delivered by the Operators’ network via Short Message Services (‘SMS’), General Packet Radio Services (‘GPRS’) and/or Third Generation Services (‘3G’) or any other means.

In Greece, the service BADOO is offered via the technical connection and the 5 digit shortcodes of PAYDASH Single Person PC, 3rd Septemvriou Str. 144, Athens 11251, Athens, CCL: 2111881788, c.support@paydash.gr

The Company constantly changes and improves its Services; therefore, it may add or remove functionalities or features and may suspend or stop a Service altogether.

3. End User’s Rights and Obligations

User – means an adult individual, using the Service under the T&C; individuals with limited legal capacity can use the Service on condition that a statutory representative of such individual consents to such use and individuals without legal capacity – on condition that their statutory representative acts on their behalf.

End User is granted the licence to receive, download, store and project Company’s Content Services; said licence is personal, non-exclusive, non-assignable and limited to the sole purpose of enabling the End User to use and enjoy the benefit of the Services as provided by the Company in the manner permitted by these T&Cs.

In connection with the use of the Services, End User may receive service announcements, administrative messages and other information and may opt out of some of those communications.

End User must comply with any Company policies vis-à-vis the Services and use them only as permitted by law.

End User must abstain from any misuse of the Services, for example, attempt to access them contrary to the Company’s instructions.

By using the Services, End User is not licensed to copy, reproduce, modify, create derivative works (such as those resulting from translations, adaptations or other changes), communicate, publish, publicly perform, transfer, sell, lease, distribute and, in general, trade, or use in any other non-authorised way the Content Services or part of them, unless the Company expressly consents to said use.

4. Charges

Registration in the basic version of the service is free. Charges are made from the moment the Customer buys extra benefits from the basic package either as individual purchases or as part of a subscription.

By using the Company’s services, Customer accepts the Company’s charges, as the latter are mentioned in its website. Charges may vary depending on the provided Services, i.e. (a) subscription to the Content Services, (b) free credits for file downloading (“Service Club”) and (c) individual orders (One TimePayment).

Charges for regular subscriptions shall be invoiced to the Customer’s Operator account. Charges for prepaid subscriptions shall be deducted from the Customer’s credit balance.

All Charges are payable in full.

The text messages that are delivered via the 5 digit code 54303 (call2action, welcome message, a monthly update, 15 days reminder, delete confirmation) are free of charge. The company records the End User’s mobile number in its computer system.

The Company reserves the right to unilaterally modify its Charges, effective upon posting on its website https://badoo.com/. Any modifications to the Charges shall be communicated to existing Customers via text message one week prior to said modification. The modified Charges shall apply to new Customers or Customers already subscribed at the time of the modification, if they continue to use Εταιρεία’s Services upon the aforementioned notification.

The Service BADOO is not associated, sponsored, administered or supported by any of the products presented and by no commercial company. The trademarks, service points, the logos (including, without limitation, the brand names of products and commercial companies) are the property of their respective owners.

All text messages sent by the Customer will be charged to him/her by his Operator under the formal charges. These charges may vary depending on the Operator.

The charge for individual orders - services amounts to 3.65 € per SMS (including VAT), which will be sent by the user to the 5-digit code 54111 Final Message Price.

The subscription service fee is € 2.08 per SMS (3SMS / week = 12 SMS per month) (including VAT), which you will receive from the 5-digit code 54006 or € 0.52 per SMS (up to 12SMS / week = 48 SMS per month) (including VAT), which you will receive from the 5-digit code 54124. Final Message Price.

The End User hereby expressly grants his permission to charge and commits to the full repayment of the Charges, agreeing to the immediate execution of the Service and the receipt of digital content before the end of the 14-day period for withdrawal from the agreement, resulting in the loss of this right.

5. Warranties and Disclaimers

The Company provides its Services using a commercially reasonable level of skill and care. Nevertheless, Εταιρεία does not undertake any specific commitments regarding the Services, for example, about the content within the Services, the specific functions of the Services or their reliability, availability or ability to meet End User’s needs. Εταιρεία provides the Services “as is”.

Furthermore, it is clarified that End User’s access to the Services may, at any time, be disrupted or hindered due to factors beyond Company’s reasonable control including, without limitation, technical problems to the Operator’s network.

6. Liability

The Company is not liable for any damages incurred by the End User in connection with the Services. In any

event, the total liability of the Company for any claims under these T&Cs, including for any implied warranties, is limited to the amount that End User paid to the Company for the Services.

Furthermore, End User cannot claim reduction of the Charges or reimbursement for Charges that have already been paid, in the event of a disruption of use of the Services.

7. Indemnity

End User shall hold harmless and indemnify the Company and its officers, employees and associates from any claim, action or proceedings arising from or related to the use of the Services or violation of these T&Cs, including any liability or expense arising from claims, losses, damages, judgments, litigation costs and legal fees.

8. Termination

End User may discontinue the use of the Services at any time.

The Company may, with or without prior notice, immediately terminate or limit the End User’s access to the Services on any of the following grounds: (a) breach of these T&Cs, (b) requests by law enforcement or other government agencies, (c) discontinuance or material modification to the Services (or any part thereof), (d) unexpected technical or security issues or problems, (e) engagement by the End User in fraudulent or illegal activities, (f) non-payment or delayed payment of any Charges owed by the End User in connection with the Services, (g) following the End User’s Operator relevant request.

Any termination or limitation of access shall be made in Εταιρεία’s sole discretion and the Company shall not be liable to the End User or any third party for any termination or limitation of access to the Services.

Upon termination, End User shall not have access to the Services, regardless of whether End User has already paid the applicable Charges for said Services.

9. Intellectual Property

Any Intellectual Property rights, such as trademarks, trade names, copyrights, database rights, registered designs, patents and any other similar protected rights in any country, together with pending applications for registration, that are related to the Company’s

Services and/or its website shall at all times remain the property of the Company.

The service is not associated, sponsored, administered or supported by any of the products presented and by no commercial company. The trademarks, service points, the logos (including, without limitation, the brand names of products and commercial companies) are the property of their respective owners and protect by the Law.

10. Data Processing

The Company collects and uses specific personal data regarding the End User for commercial purposes. The Company shall use said data as described in its Privacy Policy, a copy of which can be found at the Company’s website, and in accordance with data protection legislation (General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (GDPR).

In connection with the functioning of the Service, the Company shall keep in his databases the MSISDN of the mobile phone from which a call has been made for a period as required by relevant provisions of law, in particular for a period which allows for considering the complaints lodged or other claims concerning the Service. The Organiser cannot identify the User through his/her MSISDN.

The particulars of the Users shall be processed within the scope and for purpose necessary for the delivery of the Service (also for the purpose of considering complaints), and after the Service is completed, the Users’ data shall be removed, unless the necessity of saving certain data for a period longer than the delivery of the Service arises out the provisions of law. The provision of data is voluntary and consensually . Users have, amongst others, the right to view, to correct and also to demand deletion of their personal data. Users can demand a deletion or correction of his/her personal data.

By using the Company’s Services, the End User agrees to the aforementioned process, while maintaining the right to object said processing by sending an email to c.support@paydash.gr

The promotional pages of the services may contain links, advertising or not, by us or third parties. By signing up, you agree, among other things, that you agree to receive these links from us or even third parties in order to find out about products or services of your interest.

Please note that we are not responsible for the content of promotions and third party pages in general.

By registering or by any means accessing third party pages, the terms and policies of these third parties apply.

11. Assignment

End User shall not assign or transfer any of his/her rights and/or obligations under these T&Cs.

The Company may assign the whole or any part of its rights and/or obligations under these T&Cs without restriction.

12. Miscellaneous

Severability. If any provision of these T&Cs is determined to be invalid or unenforceable, such determination shall not affect any other provision, all of which other provisions shall remain in full force and effect.

Forbearance. No forbearance, delay or indulgence by Εταιρεία in enforcing any of these T&Cs shall prejudice or affect its rights and remedies nor shall any waiver of any breach hereof operate as a waiver of any subsequent breach.

English Language. In the event of any inconsistency between the English and Greek version of these T&Cs, the English version shall prevail.

13. Governing Law and Jurisdiction

These T&Cs shall be governed by Greek Law and any dispute arising from the interpretation and/or application and/or termination of these T&Cs shall be referred to and determined by the Courts of Athens, Greece having exclusive jurisdiction.

Centili Payment Demo

Please select the mobile payment flow you want to try: